To­das as aves de Es­pa­ña nun­ha «app»

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - MEDIO AMBIENTE -

A Guía de las aves e iti­ne­ra­rios or­ni­to­ló­gi­cos de Es­pa­ña é un­ha app gra­tuí­ta da So­cie­dad Es­pa­ño­la de Or­ni­to­lo­gía SEO/Bir­dLi­fe e a Fun­da­ción BBVA. É un­ha das fe­rra­men­tas di­xi­tais máis efi­ca­ces pa­ra os na­tu­ra­lis­tas. Moi fá­cil de usar, re­co­lle un­ha in­for­ma­ción moi com­ple­ta so­bre 563 es­pe­cies de aves, así como 200 ví­deos, máis de 300 can­tos e mul­ti­tu­de de ma­pas. Ade­mais, un apar­ta­do es­pe­cial pro­pón nu­me­ro­sas ru­tas or­ni­to­ló­xi­cas por to­da Es­pa­ña. Gra­zas aos seus tex­tos, ilus­tra­cións, fo­to­gra­fías e sons se­ra­vos moi­to máis fá­cil nas vo­sas ex­cur­sións ir iden­ti­fi­can­do as di­fe­ren­tes aves que vos ato­pe­des. En ca­so de dú­bi­da con al­gun­ha de­las, por exem­plo, po­de­des com­pa­rar va­rias es­pe­cies se­me­llan­tes ou acu­dir ao seu ma­pa de dis­tri­bu­ción pa­ra sa­ber se es­tá pre­sen­te na vo­sa zo­na.

Ac­tual­men­te es­tan­se desen­vol­ven­do nal­gúns paí­ses un­has apli­ca­cións moi sor­pren­den­tes. Os seus au­to­res ase­gu­ran que gra­zas a elas bas­ta­rá con fa­cer un­ha fo­to a un pa­xa­ro a tra­vés do mó­bil, ou gra­var o seu re­cla­mo, pa­ra que se­xa o pro­pio te­lé­fono quen vos di­ga que es­pe­cie te­des an­te vós.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.