pa­ra in­ves­ti­gar na Re­de

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - CIENCIAS -

Hai ou­tros moi­tos lagos e ma­res do mundo que es­tán a vi­vir un­ha pau­la­ti­na des­apa­ri­ción. Pes­cu­da en que si­tua­ción es­tán ou­tros exem­plos: Ton­le Sap, en Cam­bo­dia, Mono en Amé­ri­ca do Nor­te, Cha­la­pa en Mé­xi­co.

Máis do 50 % dos hu­mi­dais que ti­ña o no­so país des­apa­re­ce­ron. In­ves­ti­ga, por exem­plo, a his­to­ria dun dos no­sos par­ques na­cio­nais, as Tá­boas de Dai­miel. Nas no­sas te­rras te­mos exem­plos de hu­mi­dais que de­be­ria­mos con­ser­var, como as Gán­da­ras de Bu­di­ño ou o com­ple­xo hú­mi­do da Li­mia, on­de que­dan os res­tos da an­ti­ga la­goa de An­te­la.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.