Ca­se 4.000 pro­xec­tos am­bien­tais en dúas dé­ca­das

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - EL PANEL DE LA -

No ano 1997 Voz Na­tu­ra bo­tou a an­dar. Era por en­tón un­ha ex­pe­rien­cia in­no­va­do­ra, un­ha pro­pos­ta di­fe­ren­te pa­ra as co­mu­ni­da­des es­co­la­res. Su­pu­ña dar un pa­so máis e pa­sar de apren­der nos li­bros que era pre­ci­so coi­dar a na­tu­re­za a fa­ce­lo. Ca­da un na me­di­da das súas po­si­bi­li­da­des, pe­ro ac­tuan­do di­rec­ta­men­te so­bre os pro­ble­mas.

Ne­se pri­mei­ro ano xa se apun­ta­ron 109 cen­tros con uns 10.000 alum­nos par­ti­ci­pan­tes. E des­de en­tón, o pro­gra­ma non pa­rou de me­drar ata al­can­zar os 324 tra­ba­llos en mar­cha es­te cur­so, con máis de 59.000 es­tu­dan­tes.

Can­do re­ma­te es­ta edi­ción, se­rán pre­to de 4.000 os pro­xec­tos exe­cu­ta­dos ao abei­ro do pro­gra­ma. En todos os cu­rrun­chos de Ga­li­cia. Po­de que non o sai­bas, pe­ro a túa praia lim­pa, os no­vos ár­bo­res que cre­cen nun te­rreo quei­ma­do cer­ca da túa ca­sa ou mes­mo o par­que da túa vi­la te­ñan se­lo Voz Na­tu­ra.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.