ac­ti­vi­da­des

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - SOCIALES -

■ Es­ta pá­xi­na di ben ás cla­ras que as mu­lle­res non só fo­ron va­len­tes se­nón que can­do se atre­ve­ron fi­xe­ron cou­sas ás que nin se atre­vían –nin va­lían- moi­tos ho­mes. ¿Es­tás de acor­do ou non? ¿Por que?

■¿Cal de­las te im­pre­sio­na máis? ¿Po­des ra­zoa­lo?

■ Se que­res sa­ber máis das vi­das de­sas mu­lle­res, mi­ra en es.wi­ki­pe­dia.org, aín­da que fal­ta al­gun­ha.

■ ¿Cres que hai no mundo máis, me­nos o igual mu­lle­res que ho­mes? Os da­tos exac­tos son, se­gun­do as Na­cións Uni­das (¿con que ou­tro no­me se co­ñe­ce es­te or­ga­nis­mo?), 50,4 % de mu­lle­res e 49,6 % de ho­mes.

■ Ten­do en con­ta que a 1 de xa­nei­ro a po­boa­ción mun­dial era de 7.400 mi­llóns de per­soas, ¿can­tos ho­mes e can­tas mu­lle­res estamos so­bre es­te pla­ne­ta?

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.