Eu­ro­pa per­de aves

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - NEWS -

Hai dous anos un­ha in­ves­ti­ga­ción da Uni­ver­si­da­de de Exe­ter (Reino Uni­do) de­mos­trou que Eu­ro­pa per­deu nas úl­ti­mas tres dé­ca­das 421 mi­llóns de exem­pla­res de aves de di­fe­ren­tes es­pe­cies. Ca­se o 90% de­sa di­mi­nu­ción afec­ta pre­ci­sa­men­te aos pa­xa­ros máis co­múns dos no­sos cam­pos, po­bos e ci­da­des. En­tre eles, o par­dal co­mún, o es­tor­ni­ño pin­to ou a la­ver­ca co­mún.

Os au­to­res des­te in­for­me aler­tan de que is­to nos de­be preo­cu­par moi­to, pois é pre­ci­sa­men­te des­tas es­pe­cies das que máis nos be­ne­fi­cia­mos. E en moi­tos sen­ti­dos. Por exem­plo, como con­tro­la­do­res de po­ten­ciais pra­gas ou dis­per­san­tes de se­men­tes, ou sin­xe­la­men­te po­lo re­la­xan­te que re­sul­ta ob­ser­va­los e es­coi­ta­los. Is­to úl­ti­mo non é tan ex­tra­va­gan­te como po­de re­sul­tar a máis dun. Es­ta semana sou­be­mos que só en Reino Uni­do hai pre­to de seis mi­llóns de vi­ven­das con co­me­dei­ros e cai­xas aniña­doi­ras pa­ra aves. Os pa­xa­ros ale­gran a vis­ta, o oí­do e o áni­mo a moi­tas per­soas.

EKA­TE­RI­NA CHERNETSOVA

Pa­re­lla de par­dais co­múns ba­ñán­do­se

Lavandeira bran­ca

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.