Os se­gre­dos de como fun­cio­nan os ollos

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - PORTADA - > Patricia Barciela

Ao fi­nal, é o teu cerebro quen che di que cla­se de for­mas, som­bras, co­res, po­si­cións e mo­ve­men­tos ves

Os teus ollos pro­por­ció­nan­che un­ha vi­sión do mun­do in­cri­ble­men­te de­ta­lla­da, a to­da cor, en tres di­men­sións e, aín­da por ri­ba, ac­tua­li­za­da cons­tan­te­men­te. Os raios de luz pe­ne­tran nos ollos atra­ve­san­do a cór­nea, un­ha fies­tra en for­ma de cú­pu­la, e son detec- ta­dos po­la re­ti­na, un­ha ca­pa de cé­lu­las ul­tra­sen­si­bles á luz. Pa­ra que cho ima­xi­nes, a re­ti­na non é moi­to máis gran­de que un se­lo pos­tal, e des­de lo­go é moi­to máis fi­na. A par­tir da luz que re­ci­be, o ollo xe­ra pa­tróns de si­nais ner­vio­sos e en­víaos ao cerebro. As par­tes do cerebro es­pe­cia­li­za­das en ver ana­li­zan to­da a in­for­ma­ción que vén dos ollos. E, ao fi­nal, é o teu cerebro quen che di que cla­se de for­mas, som­bras, co­res, po­si­cións e mo­ve­men­tos ves.

O cerebro é quen in­ter­pre­ta a in­for­ma­ción da luz que per­ci­ben os ollos

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.