A cos­tu­ra do tem­po

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - CIENCIAS -

Como a Te­rra é un­ha es­fe­ra, can­do imos si­tuan­do fu­sos horarios en­ga­din­do un­ha ho­ra máis a me­di­da que avan­za­mos ca­ra ao les­te aca­ba­re­mos por che­gar ao mo­men­to de par­ti­da. ¿Por que re­xións do pla­ne­ta pa­sa esa fron­tei­ra? ¿Po­des apro­vei­tar esa sin­gu­la­ri­da­de pa­ra fa­cer des­apa­re­cer un día cun­ha cur­ta via­xe? ¿Quen son os pri­mei­ros en ce­le­brar o ano no­vo? ¿E os úl­ti­mos?

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.