Co­rre­lin­gua le­va­rá ao pé da To­rre arre­dor de 4.000 es­co­la­res

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - EL PANEL DE LA 2 -

(La Voz 2/5/016) A no­va edi­ción do Co­rre­lin­gua arran­ca­rá ma­ñá a Co­ru­ña. Arre­dor de 4.000 es­co­la­res sai­rán as 11.00 ho­ras do pa­vi­llón de Ria­zor e irán ata a to­rre de Hér­cu­les, nun­ha ac­ti­vi­da­de que es­te ano con­ta co apoio da área de cul­tu­ra da Depu­tación co­ru­ñe­sa, que lle des­ti­nou 20.000 eu­ros. Bai­xo o le­ma «O ga­le­go es­tá en nós», es­ta ini­cia­ti­va cum­pre 15 anos pro­mo­cio­nan­do o uso da lin­gua en­tre as xe­ra­cións máis no­vas.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.