«A xen­te di­cía que non ía ser ca­paz por­que era un­ha mu­ller»

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - MEJOR PERIODISTA JUVENIL 2016 - > EVAN­GE­LI­NA BARDANCA GÓ­MEZ | TAXISTA Brais Vi­la Mu­ñiz

VI­LA MAIOR, SAN­TA COM­BA | Moi­tos ne­go­cios ce­rran en Ga­li­cia por­que aos seus her­dei­ros non lles in­tere­sa se­guir coa ac­ti­vi­da­de dos pais, in­clu­so sen­do ne­go­cios ren­di­bles. Non foi o ca­so de Evan­ge­li­na, que con­ti­nuou co ta­xi do pai des­pois do seu fa­le­ce­men­to en­fron­tán­do­se a pro­pios e es­tra­ños por me­ter­se nun mun­do ata en­tón ve­ta­do ás mu­lle­res —Can­tos anos le­vas tra­ba­llan­do de taxista? —Em­pe­cei no ano 1979 e le­vo uns 37 anos de pro­fe­sión. —Por que te de­di­ca­ches a es­ta pro­fe­sión? —A pra­za de taxista era do meu ir­mán e can­do fa­le­ceu aos 24 anos a pra­za que­dou a no­me de meu pai. Can­do cum­prín os anos e pui­den sa­car o car­né em­pe­cei a tra­ba­llar con meu pai pe­ro aos dous anos fa­le­ceu e de­ci­dín que­dar co ta­xi. —Apoiá­ron­te can­do to­ma­ches es­ta de­ci­sión? —A maio­ría da xen­te di­cía que non ía ser ca­paz por­que non era tra­ba­llo pa­ra un­ha mu­ller, pe­ro co tem­po a xen­te em­pe­zou­me a va­lo­rar. Eu ti­ña moi cla­ro que non ía ven­der a her­dan­za do meu pai por ser mu­ller.

—Ti cres que hai tra­ba­llos pa­ra mu­lle­res e tra­ba­llos pa­ra ho­mes? —Eu creo que non. Pen­so que tan­to mu­lle­res co­ma ho­mes de­ben ser va­lo­ra­dos igual pa­ra cal­que­ra tra­ba­llo. É cer­to que al­gúns re­qui­ren moi­ta for­za, pe­ro ta­mén as mu­lle­res so­mos for­tes. —Co­mo é a túa ex­pe­rien­cia co­mo taxista? —Pa­ra min é moi bo­ni­ta por­que co­ñe­ces a moi­tas per­soas e lu­ga­res de Ga­li­cia e in­clu­so al­gúns mo­men­tos fi­xen ami­za­des.

—Adoi­tas ter moi­tos clien­tes? —Can­do em­pe­cei a xen­te non ti­ña co­ches par­ti­cu­la­res e eu ti­ña moi­to tra­ba­llo. En cam­bio ago­ra a maio­ría da xen­te ten co­che e te­ño pou­co tra­ba­llo.

—Gus­ta­ría­che ser ou­tra cou­sa? —Na­quel mo­men­to es­tá­ba­me pre­pa­ran­do pa­ra cos­tu­rei­ra, pe­ro des­de que que­dei co ta­xi nun­ca me arre­pen­tín da mi­ña de­ci­sión. —Que lles di­rías ás mu­lle­res que que­ren tra­ba­llar en cou­sas «pou­co apro­pia­das»? —Di­ría­lles que se efec­ti­va­men­te lles gus­ta ese tra­ba­llo que loi­ten por el, que ser mu­ller xa­mais é un im­pe­di­men­to.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.