“Co­rreu pa­ra na­cer, os pre­ma­tu­ros loi­tan po­la vi­da”

La Voz de Galicia (A Coruña) - Yes - - VAPORELLAS - TEX­TO: ANA ABE­LEN­DA

La

es­pe­ra de Raquel no fue tan dul­ce ni tan fá­cil co­mo una fra­se he­cha. Ni si­quie­ra tan es­pe­ra. Por­que An­tía co­rrió pa­ra na­cer. Sa­lió al mun­do a los seis me­ses de ges­ta­ción, tras un em­ba­ra­zo di­fí­cil. «A es­pe­ra foi pro­ble­má­ti­ca des­de o prin­ci­pio. Ca­da vez que ía fa­cer un­ha re­vi­sión sempre apa­re­cía al­go que me fa­cía saír tris­te da con­sul­ta», cuen­ta es­ta ma­dre co­ra­je de 35 años, de Val­ga, hoy con An­tía en bra­zos. La ni­ña tie­ne 9 me­ses en edad cro­no­ló­gi­ca, 6 en edad co­rre­gi­da, que des­cuen­ta los que echó de me­nos en el úte­ro ma­terno.

El que des­pués se­ría el «más pe­que­ño» de los pro­ble­mas, re­cuer­da Raquel, fue la pri­me­ra pie­dra en el pro­ce­so de su maternidad. «Di­xé­ron­me que ti­ña dia­be­te xes­ta­cio­nal, pe­ro o peor veu des­pois. Can­do le­va­ba tres me­ses de em­ba­ra­zo, em­pe­cei a ter con­trac­cións e co­lo­cá­ron­me un pe­sa­rio», cuen­ta. Ya a esas al­tu­ras, le di­je­ron que ha­bía po­si­bi­li­da­des de que An­tía su­frie­se sín­dro­me de Down. Y po­co des­pués le co­mu­ni­ca­ron que la ni­ña «ti­ña un­ha es­pe­cie de tu­mor». Des­de en­ton­ces, Raquel em­pe­zó a so­me­ter­se a prue­bas y con­tro­les eco­grá­fi­cos se­ma­na­les, que con­clu­ye­ron que An­tía pre­sen­ta­ba un aneu­ris­ma um­bi­li­cal. «Di­xé­ron­nos que en cal­que­ra mo­men­to po­día pa­sar que, se ese trom­bo rom­pía, ela po­día fa­le­cer. Así que se en cal­que­ra mo­men­to dei­xa­ba de sen­ti­la, ti­ña que ir desegui­do ao hos­pi­tal». A Raquel le re­co­men­da­ron en­ton­ces ha­cer­se la prue­ba de la am­nio­cen­te­sis pa­ra des­car­tar que su hi­ja vi­nie­se con sín­dro­me de Down. «Pe­ro é un­ha pro­ba agre­si­va e eu non a que­ría fa­cer. Ti­ña de­ci­di­do que An­tía era a mi­ña fi­lla, que ía se­guir adian­te co em­ba­ra­zo. Eu nun­ca pen­sei nun abor­to», afir­ma Raquel, que no tu­vo que es­pe­rar mu­cho más.

UNA ALE­GRÍA DE PE­SO

«Xa non che­guei á re­vi­sión! An­tía na­ceu aos seis me­ses». Tras un em­ba­ra­zo de preo­cu­pa­cio­nes y «ma­las no­ti­cias», vio la luz en el CHUS de San­tia­go un be­bé de 1.280 gra­mos. Una ni­ña sa­na que ne­ce­si­tó re­ani­ma­ción en el mo­men­to de na­cer y sur­fac­tan­te pul­mo­nar, pe­ro en­se­gui­da «foi evo­lu­cio­nan­do moi ben». «Eu pen­so que An­tía na­ceu an­tes pa­ra es­ca­par do ner­vio­sis­mo que eu ti­ña!», di­ce su ma­dre. En el mo­men­to en que An­tía na­ció, se aca­bó el pro­ble­ma del aneu­ris­ma um­bi­li­cal. «Can­do ela saíu pa­ra fó­ra, to­do em­pe­zou a ir a me­llor, em­pe­za­ron as boas no­ti­cias!», cuen­ta.

An­tía es­tu­vo 53 días en la uci. Sus pa­dres, 53 días sin pa­rar, ca­si sin dor­mir. «Nós non sa­bia­mos que exis­tía un­ha fun­da­ción co­mo a Fun­da­ción An­drea, que nos fa­ci­li­tou un pi­so pre­to do hos­pi­tal. Ao me­llor eu che­ga­ba ás 4 da ma­ñá ao pi­so, dei­tá­ba­me un pou­co e, co­mo non dur­mía, du­chá­ba­me e ás 7.00 xa es­ta­ba de vol­ta pa­ra o hos­pi­tal. É moi­to can­sa­zo, moi­to su­fri­men­to. Pe­ro en­cón­tras­te con xen­te moi boa que te axu­da a aguan­tar. Tes o apoio do hos­pi­tal, das ma­tro­nas, de fun­da­cións co­mo An­drea ou Agra­prem [Aso­cia­ción Ga­le­ga de Fa­mi­lias de Ne­nos Pre­ma­tu­ros], e dou­tras ma­más e pa­pás que es­tán igual ou peor ca ti. Ve­los e so­fres por ti, pe­ro por eles ta­mén. Moi­to. Cos ne­nos doe máis. E fas un­ha gran fa­mi­lia». El apo­yo del ma­ri­do de Raquel, el pa­dre de An­tía, fue «fun­da­men­tal». «E o de meus pais. A axu­da da mi­ña nai en to­do na ca­sa fai que poi­da de­di­car­me a An­tía, que ne­ce­si­ta un­ha me­di­ca­ción e uns coi­da­dos es­pe­ciais».

En su es­tan­cia de hos­pi­tal, Raquel se hi­zo do­nan­te del Ban­co do Lei­te Ma­terno. «Ti­ña tan­to lei­te que po­día ali­men­tar a An­tía e a ou­tros be­bés», cuen­ta. Y lo hi­zo. Al prin­ci­pio, su hi­ja tu­vo que ali­men­tar­se por son­da, «pe­ro can­do nos de­ron a al­ta bo­ta­mos un mes e me­dio in­ten­tán­doo, con axu­da da ma­tro­na, e ao fi­nal con­se­gui­mos con es­for­zo que ma­ma­se di­rec­ta­men­te do pei­to, dous me­ses des­pois».

¿Qué le di­ría Raquel a otros pa­dres de pre­ma­tu­ros, a una ma­dre que se en­cuen­tre al prin­ci­pio de un pro­ce­so co­mo el que ella afron­tó? «Que é du­ro, pa­sa fac­tu­ra. O can­sa­zo, as preo­cu­pa­cións, o ir mi­nu­to a mi­nu­to, o non sa­ber que vai ser, co­mo vai evo­lu­cio­nar, si que pa­sa fac­tu­ra, pe­ro va­le a pe­na. O su­fri­men­to va­le a pe­na can­do lle ves a ca­ri­ña ao be­bé. Can­do o ves cre­cer e saír adian­te», ase­gu­ra.

Raquel de­jó el hos­pi­tal tras 53 días de ten­sión. Con una mez­cla de ale­gría, gra­ti­tud y mie­do. «Me­do por ter que vol­ver ao hos­pi­tal, por non sa­ber coida­la; An­tía veu á ca­sa con moi­ta me­di­ca­ción. Hai que ter to­do moi ano­ta­di­ño».

Gra­cias por el ejem­plo, por lu­char por la vi­da, Raquel. «Eles son os que loi­tan po­la vi­da! Os pre­ma­tu­ros son uns gran­des loi­ta­do­res».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.