Cou­sas da lin­gua

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Opinión -

PINGAS DE CRIS­TAL MARÍA CA­NO­SA

Es­cri­bo is­to na vol­ta do Día das Le­tras Ga­le­gas por­que pen­so que non é ma­la da­ta pa­ra re­fle­xio­nar, pe­ro ta­mén un día tan bo co­ma ou­tro cal­que­ra. A con­cien­cia dun po­bo non se fai po­ñen­do un fes­ti­vo no ca­len­da­rio, cons­trúe­se día a día.

A mi­ña ne­na pe­que­na chá­ma­se Ma­ri­ña. Ese eñe non sa­ben a de anéc­do­tas que me trae. Ma­ri­ña? Que no­me é ese? Ah, Ma­ri­na. Can­do te­ño sor­te hai quen di: «Ma­ri­na en ga­lle­go, no? ¿Y la otra, Ana? Me­nos mal que so­lo una es en ga­lle­go...».

E así ca­da día. Por­que pen­san que eu son un­ha irres­pec­tuo­sa por po­ñer­lle ese no­me á ca­ti­va, non se de­ca­tan que igual son eles os que fan dano fa­cen­do tra­du­cións e sen­do des­pec­ti­vos coas ca­ti­vas. O meu ami­go Alfonso chá­ma­se así, e eu non lle qui­to o L. Por que non fan o mes­mo? Pois por­que hai un­ha lin­gua que aso­ba­lla á ou­tra, po­ñan co­mo se po­ñan os que opi­nen o con­tra­rio.

Hai uns días, na Es­co­la de Náu­ti­ca da Co­ru­ña fi­xe­ron un ac­to con­me­mo­ra­ti­vo. Di­ta es­co­la per­ten­ce á UDC. Na ho­me­na­xe hou­bo in­ter­ven­cións en ga­le­go. Nor­mal, non cren? Pois al­gúns asis­ten­tes aban­do­na­ron o re­cin­to be­rran­do que era un­ha ver­gon­za usar o idio­ma propio ale­gan­do que ha­bía xen­te de fó­ra. Fa­gan o exer­ci­cio de ser ob­xec­ti­vos e de­ci­dir que ac­ti­tu­de é a ver­go­ñen­ta. Por­que eu son in­ca­paz de ve­lo así.

Can­do me­nos, es­pe­ro que eses mes­mos per­so­na­xes ta­mén lle be­rren a Quim To­rra que é un irres­pon­sa­ble por di­ri­xir­se en in­glés ao pre­si­den­te de Es­pa­ña. Por­que, mi­ren que cou­sas, el non é de fó­ra.

Que cou­sas ten a lin­gua, non cren? Non son to­das iguais, abo­fé.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.