Dous ne­nos de Pon­te­ve­dra, au­to­res

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Opinión -

BEATUS QUI LEGIT XE­SÚS ALONSO MON­TE­RO

No ar­ti­go do ven­res pa­sa­do in­for­mei da exis­ten­cia dun tra­ba­llo de xa­nei­ro de 1920 que non ten pre­ce­den­tes na bi­blio­gra­fía ga­le­ga: Re­su­men de His­to­ria de la Li­te­ra­tu­ra ga­lle­ga, obra do ca­te­drá­ti­co de Li­te­ra­tu­ra es­pa­ño­la no Ins­ti­tu­to pon­te­ve­drés Al­fre­do de la Igle­sia (1861-1933). O ma­nus­cri­to (iné­di­to) obra nos ar­qui­vos da Real Aca­de­mia Ga­le­ga e non tar­da­re­mos en ex­hu­ma­lo. Que cons­te —co­mo se afir­ma­ba no ar­ti­go an­te­rior— que se tra­ta dun ma­nual de his­to­ria de li­te­ra­tu­ra ga­le­ga pa­ra alum­nos de ba­cha­re­la­to, non pa­ra eru­di­tos ou ou­tro ti­po de lec­to­res. Así pois, o ma­nual do pro­fe­sor Al­fre­do de la Igle­sia é ori­xi­nal, na bi­blio­gra­fía ga­le­ga, por tra­tar­se dun li­bro de tex­to pa­ra alum­nos do ins­ti­tu­to, dun ma­nual ad usum scho­la­rum.

Hai que su­po­ñer que ese ma­nual —que ese Re­su­men— re­co­lle as lec­cións tal co­mo o pro­fe­sor as ex­pli­cou, no Ins­ti­tu­to de Pon­te­ve­dra, no cur­so 1919-1920. Ago­ra ben, o no­so pro­fe­sor, co­ma cal­que­ra do­cen­te (no­mea­da­men­te de ma­te­rias hu­ma­nís­ti­cas), co pa­so do tem­po, iría en­ga­din­do ou su­pri­min­do con­ti­dos, ou ma­ti­zán­doos. Sa­be­mos que, po­lo me­nos no ano 1926, ex­pli­cou aos es­co­la­res aque­la in­só­li­ta (e sub­ver­si­va) ma­te­ria e sa­bé­mo­lo por­que obran nos fon­dos da Aca­de­mia pro­gra­mas, en nú­me­ro de tre­ce, que os alum­nos pre­sen­ta­ron ao pro­fe­sor. Nes­te elen­co de es­co­la­res des­ta­can os ir­máns El­vi­ra e Ma­nuel García Sal­ga­do, non só por se­ren au­to­res dos pro­gra­mas me­llor ela­bo­ra­dos, se­nón por­que fo­ron os úni­cos que re­dac­ta­ron (en co­la­bo­ra­ción) uns Apun­tes de Li­te­ra­tu­ra ga­lle­ga to­ma­dos de las ex­pli­ca­cio­nes del Ca­te­drá­ti­co Dr. D. Al­fre­do de la Igle­sia (Pon­te­ve­dra, 1926). Son vin­te pá­xi­nas ma­nus­cri­tas que re­pro­du­cen, re­su­mi­das, as lec­cións im­par­ti­das ne­se cur­so po­lo ori­xi­nal pro­fe­sor pon­te­ve­drés. Lén­doas, ob­ser­va­mos que as ex­pli­ca­cións de 1926 non coin­ci­den, ple­na­men­te, coas de 1920. Así pois, se que­re­mos re­cons­truír o cur­so im­par­ti­do no ano 1926, te­ria­mos que par­tir dos Apun­tes des­tes dous apli­ca­dos ir­máns, pois non nos que­dan as no­tas em­pre­ga­das po­lo pro­fe­sor ne­se ano. Ha­be­ría que fa­cer al­go moi se­me­llan­te ao que se fi­xo co Cours de lin­guis­ti­que gé­né­ra­le de Fer­di­nand de Saus­su­re, li­bro, co­mo é ben sa­bi­do, que inau­gu­rou a Lin­güís­ti­ca mo­der­na. Foi pu­bli­ca­do en 1916 por dous alum­nos do sa­bio pro­fe­sor, Char­les Bally e Al­bert Se­cheha­ye, que com­pu­xe­ron o tra­ta­do a par­tir dos seus pro­pios apun­ta­men­tos de cla­se (e os dal­gún ou­tro co­le­ga).

So­mos cons­cien­tes da hu­mil­da­de dos Apun­tes dos dous alum­nos pon­te­ve­dre­ses de 1926, pe­ro ta­mén so­mos cons­cien­tes do seu sig­ni­fi­ca­do: os pri­mei­ros apun­ta­men­tos es­co­la­res, na his­to­ria edu­ca­ti­va de Ga­li­cia, dun cur­so de Li­te­ra­tu­ra ga­le­ga im­par­ti­do a es­tu­dan­tes. un ar­ma que co­mo una mas­co­ta. En el ca­so de tra­tar­se de un due­ño cen­tra­do y un ani­mal edu­ca­do, pue­de de­cir­se que la si­tua­ción es­tá con­tro­la­da, sin em­bar­go, y la­men­ta­ble­men­te, en ca­so con­tra­rio la co­sa pue­de aca­bar muy mal.

Hay paí­ses o re­gio­nes que han op­ta­do por la prohi­bi­ción de cier­tas ra­zas de ca­nes ca­ta­lo­ga­dos co­mo po­ten­cial­men­te pe­li­gro­sos, una me­di­da drás­ti­ca que pri­va a mu­chas per­so­nas res­pon­sa­bles de la com­pa­ñía y el dis­fru­te de es­tos animales y que qui­zás sea des­pro­por­cio­na­da en re­la­ción al nú­me­ro de ata­ques y víc­ti­mas cau­sa­das en nues­tro país, aun­que sí pa­re­ce ra­zo­na­ble el es­ta­ble­ci­mien­to o la in­ten­si­fi­ca­ción de ac­cio­nes que con­tri­bu­yan a mi­ni­mi­zar el ries­go de su­frir mor­de­du­ras gra­ves o mor­ta­les cau­sa­das por pe­rros suel­tos y sin bo­zal que pu­lu­lan sin con­trol al­guno por zo­nas pú­bli­cas. ALEJANDRO PRIE­TO ORVIZ.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.