Una agen­da per­di­da ha­ce pe­li­grar el ca­len­da­rio re­li­gio­so la­ra­chés

El pá­rro­co pi­de la co­la­bo­ra­ción de los ve­ci­nos pa­ra bus­car su cua­derno, que ex­tra­vió ha­ce unos días

La Voz de Galicia (Carballo) - Carballo local - - BERGANTIÑOS-SONEIRA-FISTERRA - M. LÓ­PEZ

Quien sea fe­li­grés de las pa­rro­quias de A Laracha, Lendo o Vilaño y ten­ga al­gún ofi­cio re­ser­va­do pa­ra los pró­xi­mos me­ses, de­be acu­dir sin fal­ta a su pá­rro­co, por­que es pro­ba­ble que el cu­ra no apa­rez­ca por la igle­sia si no le re­fres­ca la me­mo­ria.

Ma­nuel Boullón, sa­cer­do­te en las tres pa­rro­quias la­ra­che­sas, per­dió el lu­nes de la se­ma­na pa­sa­da la agen­da en la que te­nía apun­ta­das mi­sas, bo­das, co­mu­nio­nes, bau­ti­zos, aniver­sa­rios y de­más ce­le­bra­cio­nes, tan­to de es­te año co­mo del que vie­ne. Las pri­sas le lle­va­ron a co­lo­car su agen­da, «do ta­ma­ño dun­ha bi­lle­tei­ra», en­ci­ma del ma­le­te­ro de su co­che cuan­do se di­ri­gía a Lendo. A un ki­ló­me­tro de su ga­ra­je se dio cuen­ta del te­rri­ble des­pis­te, pe­ro ya na­da pu­do ha­cer. La agen­da no apa­re­cía por nin­gún la­do, ni si­quie­ra con la ayu­da de ve­ci­nas de la zo­na, que le ayu­da­ron a bus­car por los már­ge­nes de la carretera. La da por per­di­da.

Pe­ro lo que más le preo­cu­pa no es, ni mu­cho me­nos, ha­ber ex­tra­via­do el pe­que­ño ar­chi­va­dor, ya que de he­cho te­nía pen­sa­do sus­ti­tuir­lo por uno nue­vo pron­to, sino las de­ce­nas ofi­cios que te­nía apun­ta­dos en él, y la po­si­bi­li­dad de que al­gún fe­li­grés se que­de col­ga­do. «Así nal­gún día que te­ño li­bre vou­me cos meus ir­máns, en Anos [Ca­ba­na]. Ima­xí­na­te que me cha­ma al­gun­ha pa­re­lla: ‘Se­ñor cu­ra, que o es­ta­mos agar­dan­do pa­ra bau­ti­zar o pe­queno’. Tar­da­ría, mí­ni­mo, 45 mi­nu­tos en che­gar», re­la­ta.

Es por ello que pi­de la co­la­bo­ra­ción ciu­da­da­na, si no es pa­ra en­con­trar su agen­da, al me­nos pa­ra di­fun­dir en­tre los fe­li­gre­ses la no­ti­cia y que es­tos se acer­quen al pá­rro­co pa­ra dic­tar­le las re­ser­vas que ha­bían he­cho. «É im­po­si­ble acor­dar­se de to­do, por­que aín­da que só te­ño tres pa­rro­quias, xa só a da Laracha xa fai por tres ou ca­tro. E en Vilaño hai 350 fa­mi­lias. Al­gun­has pa­re­llas que ca­sa­ban o ano que vén xa se pu­xe­ron en con­tac­to co­mi­go es­tes úl­ti­mos días», di­ce.

Es la pri­me­ra vez que le pa­sa en to­dos sus años de sa­cer­do­te: «Se tar­do ou­tros 75 anos en per­de­la ou­tra vez xa non me pi­lla­rá nes­te mun­do», bro­mea.

Ma­nuel Boullón es sa­cer­do­te en Lendo, Vilaño y tam­bién A Laracha.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.