Pa­li­llei­ras de to­da Ga­li­cia, con As Ne­man­qui­ñas en Vi­mian­zo

La Voz de Galicia (Carballo) - Carballo local - - BERGANTIÑOS-SONEIRA-FISTERRA -

Pa­li­llei­ras de Vi­vei­ro, Foz, Cer­vo, Bu­re­la, Sa­rria, San Ci­prián, Lu­go, Pon­te­ve­dra, Vi­go, Cam­ba­dos, Vi­la­no­va de Arou­sa, Vi­la­gar­cía, Tui, O Po­rri­ño, Ri­bei­ra Sa­cra, A Co­ru­ña, Boi­ro, Val­ga, Por­to No­vo, Val­ga, Fe­rrol, Fe­ne, Ne­da, Ames, Be­tan­zos, Lou­sa­me, Cam­bre, AR­tei­xo, Coi­rós, Ca­rral, Noia, Olei­ros, Abe­gon­do, Pa­der­ne, Pa­drón, Cor­me, Cedeira, Ca­ma­ri­ñas y Vi­mian­zo es­ta­rán hoy reuni­das en el pa­be­llón vi­mian­cés, en tan­to que se ce­le­bra la 12.ª Xun­tan­za de Pa­li­llei­ras or­ga­ni­za­da por la aso­cia­ción As Ne­man­qui­ñas.

«O ob­xec­ti­vo é unir os in­tere­ses de to­das coa fi­na­li­da­de de pro­mo­ver a no­sa ar­te­sa­nía, o en­cai­xe», in­di­can des­de la en­ti­dad or­ga­ni­za­do­ra.

B. BE­LLO

Ci­ta con los bo­li­llos.La inau­gu­ra­ción es­tá pre­vis­ta pa­ra las 12.00, aun­que el pa­be­llón es­ta­rá abier­to des­de las 10.00. Ha­brá a las 13.30 una co­mi­da de con­fra­ter­ni­dad en el Pas­to­ri­za y por la tar­de se­gui­rá el en­cuen­tro: son 550 pa­li­llei­ras.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.