Da­vi­de Sal­va­do, en Pon­te­ce­so

La Voz de Galicia (Carballo) - Carballo local - - BERGANTIÑOS-SONEIRA-FISTERRA -

Alum­na­do do ins­ti­tu­to Eduar­do Pon­dal de Pon­te­ce­so to­ma­rá par­te o vin­dei­ro mar­tes, día 13, na cam­pa­ña de di­vul­ga­ción lin­güís­ti­ca «O ga­le­go, a mi­ña lin­gua», im­pul­sa­da des­de á área de Nor­ma­li­za­ción da Depu­tación. Per­co­rre cen­tros de en­sino da pro­vin­cia pa­ra po­ñer en va­lor es­te idio­ma en­tre os máis no­vos, co­mo ten fei­to es­ta mes­ma se­ma­na no IES Mon­te Ne­me da man da es­cri­to­ra car­ba­lle­sa-mu­xiá Ro­sa­lía Fer­nán­dez Rial. Des­ta vol­ta, che­ga a Pon­te­ce­so coa co­la­bo­ra­ción do Ser­vi­zo de Nor­ma­li­za­ción mu­ni­ci­pal, e con­sis­ti­rá nun en­con­tro cul­tu­ral con Da­vi­de Sal­va­do, un­ha das vo­ces ga­le­gas máis ca­ris­má­ti­cas dos úl­ti­mos tem­pos.

A ci­ta do mar­tes in­clui­rá un­ha char­la de ca­rác­ter so­cio­lin­güís­ti­co orien­ta­da a fa­vo­re­cer a vi­ven­cia po­si­ti­va da lin­gua ga­le­ga, fron­te a tó­pi­cos e pre­xuí­zos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.