A en­tre­ga de pre­mios se­rá o sá­ba­do 15, no dol­men de Dom­ba­te, en Ca­ba­na

La Voz de Galicia (Carballo) - Carballo local - - BERGANTIÑOS-SONEIRA-FISTERRA - PA­RA TO­MAR NO­TA

A en­tre­ga dos pre­mios do cer­ta­me Con­tos de Na­dal de­vén sem­pre un­ha fes­ta do ta­len­to li­te­ra­rio e da crea­ti­vi­da­de, do áni­mo a es­cri­bir pa­ra os máis no­vos. A ce­ri­mo­nia es­tá pre­vis­ta pa­ra o vin­dei­ro sá­ba­do, 15 de de­cem­bro, no Cen­tro Ar­queo­ló­xi­co do Dol­men de Dom­ba­te. Co­me­za­rá ás 12.00 ho­ras, e ani­ma­rán o en­con­tro, en­tre ou­tros, Ta­ma­ra Le­ma, Ya­go Es­pa­san­dín e Eloy Ma­to. Se­rán os dez ra­pa­ces ga­lar­doa­dos os pro­ta­go­nis­tas des­ta 15.ª edi­ción do cer­ta­me, or­ga­ni­za­da de no­vo co pa­tro­ci­nio de EDP Re­ne­wa­bles a tra­vés da Fun­da­ción EDP.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.