Saú­da do Al­cal­de

La Voz de Galicia (Carballo) - Especial1 - - Publicidad -

Que­ri­das ve­ci­ñas e ve­ci­ños, un ano máis vol­ve­mos a ce­le­brar as fes­tas de Vi­mian­zo, nas que agar­do que poi­da­des pa­sar un­has xor­na­das de con­fra­ter­ni­za­ción e di­ver­ti­men­to na com­pa­ña das ami­za­des, da ve­ci­ñan­za e da fa­mi­lia. Es­tas fes­tas son es­pa­zos de con­vi­ven­cia e mo­men­tos de re­en­con­tro que se vi­ven, moi­tas ve­ces, con gran­de emo­ción. Emo­ción po­las lem­bra­zas das per­soas que non es­tán, pe­ro sobre to­do das que volven, en es­pe­cial to­das aque­las per­soas que se vi­ron na obri­ga de emi­grar e que re­gre­san pa­ra ce­le­brar as fes­tas na com­pa­ña da fa­mi­lia e das ami­za­des. Emo­ción que desegui­da se con­ver­te en ale­gría e di­ver­ti­men­to pa­ra ce­le­brar a boa com­pa­ñía que es­tá con­nos­co.

Que­ro sa­lien­tar o la­bor da Co­mi­sión de fes­tas, e agra­de­cer­lle o tra­ba­llo ás per­soas que for­man par­te de­la po­la súa ache­ga de­sin­te­re­sa­da, sen a cal se­ría im­po­sí­bel a ce­le­bra­ción des­tas fes­tas. De­sé­xo­vos que que pa­se­des un­ha fe­li­ces fes­tas ca­rac­te­ri­za­das po­la con­cor­dia, a ami­za­de e o res­pec­to.

Boas fes­tas!

O Al­cal­de: Manuel Antelo Pa­zos

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.