SAÚDA AL­CAL­DE

La Voz de Galicia (Carballo) - Especial1 - - La Organización - Jo­sé Ma­nuel Ló­pez Varela. Al­cal­de do Con­ce­llo da Laracha

Bas­ta con bo­tar un­ha olla­da atrás no tem­po pa­ra dar­nos con­ta de que te­ce­mos a no­sa vi­da a par­tir de re­cor­dos, sen­sa­cións e ex­pe­rien­cias. E moi­tas de­las es­tán es­trei­ta­men­te re­la­cio­na­das coas fes­tas, des­de que as dis­fru­ta­ba­mos na in­fan­cia e a xu­ven­tu­de ata o día de ho­xe.

O Con­ce­llo da Laracha non po­de en­ten­der­se his­tó­ri­ca, so­cial e cul­tu­ral­men­te sen as no­sas ce­le­bra­cións po­pu­la­res, que ade­mais con­for­man me­ca­nis­mos pa­ra a afir­ma­ción de iden­ti­da­des co­mu­ni­ta­rias e son, ta­mén, pro­pie­da­de sim­bó­li­ca de ca­da pa­rro­quia por­que re­pre­sen­tan as súas tra­di­cións máis arrai­ga­das.

Or­ga­ni­zar un even­to des­tas ca­rac­te­rís­ti­cas na ca­pi­tal mu­ni­ci­pal é un­ha enor­me res­pon­sa­bi­li­da­de que asu­me ca­da ano a Co­mi­sión de Fes­tas da Laracha, con­tan­do sem­pre co pleno apoio do Con­ce­llo. Por iso que­ro ex­pre­sar o meu agra­de­ce­men­to aos seus mem­bros po­lo seu tra­ba­llo de­sin­te­re­sa­do, e ta­mén a to­das as per­soas, fa­mi­lias, es­ta­ble­ce­men­tos co­mer­ciais, em­pre­sas e en­ti­da­des co­la­bo­ra­do­ras.

As Fes­tas da Laracha son mo­men­tos pri­vi­le­xia­dos. Pa­ra uns é a oca­sión pa­ra com­par­tir a súa fe e, pa­ra ou­tros, sim­ple­men­te son uns días pa­ra des­co­nec­tar da ru­ti­na. Pe­ro es­tou se­gu­ro de que pa­ra to­dos son un­ha opor­tu­ni­da­de pa­ra o re­en­con­tro cos no­sos se­res que­ri­dos, pa­ra sa­bo­rear a ami­za­de con aque­les que non ve­mos a miú­do, pa­ra a reunión fa­mi­liar re­cor­dan­do cun so­rri­so no co­ra­zón aos que es­tán fó­ra e aos que xa no es­tán con nós e cos que tan­tas fes­tas com­par­ti­mos.

Por iso anímo­vos a par­ti­ci­par e a vi­vir con en­tu­sias­mo ca­da ac­ti­vi­da­de co desexo de que as Fes­tas Pa­tro­nais da Laracha vol­van re­ga­lar­nos fer­mo­sos mo­men­tos que per­du­ren pa­ra sem­pre na no­sa me­mo­ria.

BOAS FES­TAS!

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.