Car­los Fer­nán­dez, pre­go­ne­ro

La Voz de Galicia (Carballo) - Especial1 - - Portada - MAR­TA LÓ­PEZ CAR­BA­LLO

No mo­men­to des­ta con­ver­sa Car­los Fer­nán­dez Fer­nán­dez (Vi­mian­zo, 1974) non ti­ña aín­da re­ma­ta­do o bo­rra­dor do seu pre­gón pa­ra a Fes­ta da Pa­ta­ca (ma­ñá, 13.00 ho­ras), pe­ro si ti­ña cla­ro que fa­la­ría den­de a súa pro­pia ex­pe­rien­cia pro­fe­sio­nal e per­soal non só co po­bo en xe­ral, se­nón coa pro­pia ce­le­bra­ción gas­tro­nó­mi­ca. Ate­rrou no CPI Al­cal­de Xo­sé Pi­chel no 2006 co­mo do­cen­te, e den­de hai se­te anos en­ca­be­za o equi­po di­rec­ti­vo do co­le­xio.

— Vaia ta­re­fa de res­pon­sa­bi­li­da­de lle en­car­ga­ron...

— O cer­to é que foi un­ha sor­pre­sa can­do me cha­mou a con­ce­llei­ra. Pen­sei: «¿Vou ter eu esa res­pon­sa­bi­li­da­de?» [ri] Ao mes­mo tem­po sen­tín un­ha gran sa­tis­fac­ción e un­ha hon­ra de que con­ta­sen co­mi­go pa­ra is­to, pois te­ño un­ha gran­de vin­cu­la­ción co po­bo. Xa den­de o co­le­xio, e máis sen­do un CPI, ven­do me­drar aos ne­nos... A mi­ña pri­mei­ra pro­mo­ción, que co­llín can­do che­guei ao cen­tro e aos que lles dei cla­se en edu­ca­ción in­fan­til, foi­se aín­da hai un par de anos. Pre­ci­sa­men­te lem­brá­bao no ac­to de gra­dua­ción: esas pri­mei­ras fo­tos no en­troi­do, que es­ta­ban to­dos aga­rra­dos a min. Des­pois, can­do se van fa­cen­do maio­res, xa se van des­pren­den­do máis de ti. A adolescencia... [ri]

— ¿Non o fan sen­tir maior? Os ra­pa­ces me­dran a un­ha ve­lo­ci­da­de desor­bi­ta­da...

— ¡Evi­den­te­men­te! O pa­so do tem­po ve­lo moi ben ne­les, pe­ro ta­mén o ves en ti mes­mo [ri].

— Fa­la­rá de to­do is­to no seu dis­cur­so de ma­ñá: son un­ha chea de his­to­rias que con­tar...

— Aín­da an­do dán­do­lle vol­tas ao tex­to, pe­ro te­ño un­ha idea da es­tru­tu­ra. Fa­rei un pre­gón fa­lan­do da mi­ña vin­cu­la­ción pro­fe­sio­nal e per­soal coa vi­la, e ta­mén da mi­ña pro­pia ex­pe­rien­cia na Fes­ta da Pa­ta­ca, coa que le­vo vin­cu­la­do xa uns anos, pois den­de o cen­tro sem­pre in­ten­ta­mos mo­ti­var aos ra­pa­ces a que se pre­sen­ta­sen a eses di­ver­ti­dos concursos co­mo é a ela­bo­ra­ción das fi­gu­ras de pa­ta­ca.

Ta­mén me gus­ta­ría apro­vei­tar a opor­tu­ni­da­de pa­ra po­ñer re­sal­tar a gran ri­que­za cul­tu­ral e pa­tri­mo­nial que ten o po­bo, ri­que­za moi­tas ve­ces des­co­ñe­ci­da e á que non se lle dá o va­lor que real­men­te ten. É a no­sa res­pon­sa­bi­li­da­de evi­tar que se per­da esa ri­ca tra­di­ción oral que te­mos, con ca­tro re­guei­fei­ros his­tó­ri­cos de re­no­me. E co­mo non, te­rei pa­la­bras pa­ra a gran Asun­ción An­te­lo, a Re­xou­bei­ra de Ber­gan­ti­ños.

— Foi xu­ra­do du­ran­te os fes­te­xos pe­ro, ¿al­gun­ha vez se ani­mou a par­ti­ci­par nos di­ver­ti­dos concursos que se ce­le­bran tra­di­cio­nal­men­te os do­min­gos á tar­di­ña?

— ¡Iso foi o úni­co que non pro­bei! [ri] Por cir­cuns­tan­cias per­soais fun sem­pre á fes­ta ao me­dio­día, nun­ca adoi­ta­ba que­dar­me ata a tar­de, pe­ro igual es­te ano me ani­mo e to­do...

«Te­rei pa­la­bras pa­ra os re­guei­fei­ros, pe­ro ta­mén pa­ra Asun­ción An­te­lo»

— Ao me­llor ma­ñá po­de­re­mos ver ao pre­goei­ro dan­zar ao son do bai­le da pa­ta­ca...

— Ai... ¡Iso nun­ca se sa­be!

— ¿Qué tal se le­va coa pa­ta­ca? ¿Gús­ta­lle?

— En­cán­ta­me. Ade­mais das ela­bo­ra­cións máis tí­pi­cas, co­mo po­den ser a pa­ta­ca co­ci­da ou fri­xi­da, hai moi­tas ou­tras al­ter­na­ti­vas co­mo a asa­da, en pu­ré...

Se al­go lem­bro de can­do es­ti­ven de xu­ra­do no con­cur­so gas­tro­nó­mi­co é a gran crea­ti­vi­da­de dos par­ti­ci­pan­tes. Lem­bro co­mer un gui­so de pa­ta­ca que non le­va­ba máis que iso, or­ti­gas e ou­tro in­gre­dien­te máis do que ago­ra mes­mo non me lem­bro ben. Innovación to­tal, pe­ro o sa­bor que ti­ña era ri­quí­si­mo.

— Es­tá Coristanco en ple­na ru­ta de ta­pas den­de o luns. ¿Pro­bou al­gun­ha?

— Pois si, ho­xe [a me­dia­dos de semana] pro­bei un sim­ple ca­che­lo que le­va­ba un anaqui­ño de pan­ce­ta e un pe­men­to de Pa­drón. ¡Boí­si­mo!

— ¿Fa­rá a ru­ta com­ple­ta? Son só se­te ba­res...

— Pois co­mo vi­vo na Co­ru­ña non es­tou moi­to por Coristanco po­las noi­tes, pe­ro se po­ñen pin­chos a me­dio­día ta­mén al­gún máis seguro que aca­ba­rei pro­ban­do.

«Se al­go lem­bro de ser xu­ra­do é a crea­ti­vi­da­de dos par­ti­ci­pan­tes»

«Pro­ba­ra un gui­so de pa­ta­ca con or­ti­ga que ti­ña un sa­bor ri­quí­si­mo»

«De­be­mos evi­tar que se per­da a tra­di­ción oral que te­mos nes­ta zo­na»

FO­TO ANA GARCÍA

Car­los pro­nun­cia­rá ma­ñá o pre­gón ás 13.00 ho­ras.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.