«A pa­ta­ca é un or­gu­llo pa­ra to­do Coristanco»

José Es­pa­san­dín Vi­la­no­va San­ta Cecilia

La Voz de Galicia (Carballo) - Especial1 - - Protagonistas -

José Es­pa­san­dín Vi­la­no­va, el pre­si­den­te de la Co­ral Po­li­fó­ni­ca San­ta Cecilia, que can­ta­rá la mi­sa y da­rá un con­cier­to por la tar­de con Cos­tu­mes de Ber­gon­do y Ai­ri­ños da Co­ru­ña, tam­bién es­tá es­tos días lia­do en cuestiones or­ga­ni­za­ti­vas y muy ilu­sio­na­do por có­mo es­tá fun­cio­nan­do su agru­pa­ción. «O 11 de agos­to fo­mos a Bueu e de cin­co que­da­mos se­gun­dos, así que non es­tá na­da mal pa­ra ser­mos de aquí da al­dea, de Coristanco», bro­mea. So­bre to­do, des­ta­ca «as tres ou ca­tro ne­nas de 10-11 anos que, aín­da non es­tán pa­ra can­tar, pe­ro son a en­ve­xa de to­dos, por­que nis­to a maio­ría é xen­te de 70-80 anos e sem­pre nos pre­gun­tan co­mo fa­ce­mos pa­ra ter tan­ta xen­te no­va», se­ña­la. En cual­quier ca­so, Es­pa­san­dín des­ta­ca que la co­ral es­tá «pa­ra pa­sar o ra­to, por­que co­brar non co­bra­mos na­da. Aín­da gas­ta­mos, pe­ro pa­sá­mo­lo de ma­ra­bi­lla». De he­cho, es tam­bién una for­ma de ha­cer tu­ris­mo. Por ejem­plo, «os de Cos­tu­mes sei que van co­mer a Vi­mian­zo e des­pois dar un­ha vol­ta po­la Cos­ta da Mor­te, que é o me­nos que fa­ce­mos nós can­do imos por aí a ou­tros la­dos, por­que sem­pre ve­ñen ami­gos. A mi­ña se­ño­ra non fa­lla tam­pou­co e ou­tras pa­re­llas igual», re­la­ta José, pa­ra quien «a Fes­ta da Pa­ta­ca é un or­gu­llo pa­ra to- do o que é de Coristanco, ou polo me­nos pa­ra min. Can­do se co­me­zou, un dos se­ño­res que a fi­xo foi moi cri­ti­ca­do. Creo re­cor­dar que aquel pri­mei­ro ano vi­ñe­ra Ana Ki­ro. Non cho­veu nin na­da. E ago­ra, por exem­plo, un com­pa­ñei­ro da co­ral es­ta­ba­mos mon­tan­do o es­ce­na­rio e to­do eran apu­ros por­que te­ñen un trac­tor pa­ra ir ao des­fi­le que­ría marchar pa­ra ama­ña­lo», con­clu­ye el pre­si­den­te de la co­ral, pa­ra dar una idea de la ilu­sión que ge­ne­ra.

FO­TO ANA GARCÍA

José Es­pa­san­dín

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.