Elas son as gran­des pio­nei­ras ga­le­gas

Un li­bro ilus­tra­do re­ve­la as vi­das de no­ve­la, e de pe­lí­cu­la, dun­ha du­cia de fi­gu­ras ocul­tas da me­di­ci­na, o de­por­te, a cien­cia, a li­te­ra­tu­ra, a his­to­ria ou a na­ve­ga­ción ga­le­gas. A súa épo­ca que­dou­lles pe­que­na. Elas fi­xe­ron po­si­ble ou­tro mun­do

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - LETRAS . DOCE MULLERES IMPRESIONANTES - TEX­TO: MI­LA MÉN­DEZ

A pri­mei­ra en­fer­mei­ra nun­ha mi­sión in­ter­na­cio­nal, a pri­mei­ra cien­tí­fi­ca nun bu­que de in­ves­ti­ga­ción, a pri­mei­ra co­rres­pon­den­te de gue­rra, a pri­mei­ra dou­to­ra ou, ta­mén, a pri­mei­ra con­du­to­ra de ca­mións. En Ga­li­cia hou­bo moi­tas nú­me­ros un. Ata un­ha xo­ga­do­ra de fút­bol nun equi­po mas­cu­lino nos anos 20. «Ti­vo que ter na­ri­ces!», ex­cla­ma Nu­ria Díaz, a ilus­tra­do­ra e coau­to­ra de Pio­nei­ras. O li­bro ilus­tra­do que edi­ta Xe­rais é to­do un aga­sa­llo li­te­ra­rio e vi­sual. Un­ha ho­me­na­xe a to­das aque­las ga­le­gas que abri­ron ca­mi­ño.«En Ga­li­cia, se fa­la­mos de mu­lle­res pio­nei­ras, o ima­xi­na­rio co­lec­ti­vo sem­pre nos le­va a Ro­sa­lía de Cas­tro ou a Emi­lia Pardo Ba­zán. Pe­ro hou­bo moi­tas máis», en­ga­de.

«Que­ría que o li­bro ti­ve­se dúas ver­ten­tes: re­cu­pe­ra­ción da me­mo­ria e in­ter­ven­ción so­cial. Fa­cer re­fle­xio­nar so­bre a fal­ta de re­fe­ren­tes fe­mi­ni­nos, ta­mén pa­ra os ho­mes. Que eles non nos con­si­de­ren co­mo tal ten con­se­cuen­cias», con­fe­sa a es­cri­to­ra des­te con­to so­bre fi­gu­ras ocul­tas, Anaír Ro­drí­guez. «Ro­sa­lía ou Con­cep­ción Are­nal son in­sig­nias. Gran­des re­fe­ren­tes da reivin­di­ca­ción do pa­pel das mu­lle­res. Pe­ro qui­xen fa­cer un li­bro me­nos aca­dé­mi­co,

máis so­cial e glo­bal. En cer­ta me­di­da, elas ta­mén es­tán pre­sen­tes», des­ta­ca a es­cri­to­ra. A Nu­ria mar­cou­lle es­pe­cial­men­te a his­to­ria de Ma­ri­luz Mo­ra­les, a pri­mei­ra di­rec­to­ra dun xor­nal. Con cal que­da Anaír? «To­das son sor­pren­den­tes. Foi un des­cu­bri­men­to Isa­bel Barreto. Sou­ben de­la can­do me pu­xen a in­ves­ti­gar. É a pri­me­ra al­mi­ran­ta da his­to­ria que se co­ñe­ce de to­do Oc­ci­den­te. É in­cri­ble que non apa­re­za re­fe­ren­cia­da nun­ca. Ti­vo un pa­pel ac­ti­vo na épo­ca das co­lo­ni­za­cións e das gran­des ex­plo­ra­cións, un mo­men­to his­tó­ri­co on­de as gran­des fi­gu­ras son só de ho­mes. Que mu­lle­res cun­has bio­gra­fías tan im­pre­sio­nan­tes se­xan tan des­co­ñe­ci­das é un re­fle­xo do que pa­sa a ni­vel so­cial, se­me­lla que non exis­ti­mos», re­fle­xio­na.

MAÍS ALÁ DE RO­SA­LÍA

Isa­bel Zen­dal, a en­fer­mei­ra da ex­pe­di­ción Bal­mis que ti­vo co­mo en­car­go va­ci­nar con­tra a va­río­la ás po­boa­cións das co­lo­nias en Amé­ri­ca e Fi­li­pi­nas, é un­ha das pro­ta­go­nis­tas. Un pouco máis ve­lla, do sécu­lo IV, é Exe­ria. A pri­mei­ra es­cri­to­ra da His­pa­nia ro­ma­na na­ceu na an­ti­ga Ga­llae­cia. So­fía Ca­sa­no­va, xor­na­lis­ta, Olim­pia Va­len­cia, a pri­mei­ra dou­to­ra que abriu un­ha con­sul­ta na co­mu­ni­da­de, ou a ocea­nó­gra­fa Án­ge­les Alvariño son ou­tros dos no­mes pro­pios do li­bro. «Que­da­ron moi­tas fó­ra —re­co­ñe­ce Anaír—. Tí­veno que pen­sar moi­to no ca­so de An­to­nia Ferrín, as­tró­no­ma. Xa o ex­pli­co no pró­lo­go. Es­tou a re­ci­bir men­sa­xes que me din que a bo­tan en fal­ta. Hai máis ca­sos, dan pa­ra un se­gun­do vo­lu­me!». To­das, ad­mi­te, ti­ve­ron un­ha vi­da de pe­lí­cu­la. Eli­sa e Mar­ce­la van ter por fin a súa da man de Isa­bel Coi­xet. No 1901 pro­ta­go­ni­za­ron na Co­ru­ña a pri­mei­ra vo­da en­tre dúas mu­lle­res en Es­pa­ña. «Qui­xen re­co­ñe­cer a aque­las fi­gu­ras máis anó­ni­mas. Mu­lle­res, moi­tas ve­ces, con pou­ca for­ma­ción, que se en­fron­ta­ron a ba­rrei­ras non só la­bo­rais, se­nón ta­mén so­ciais. Son Ce­lia Ri­vas, a pri­mei­ra que con­du­ciu un ca­mión, ou Áu­rea Ro­drí­guez, a pri­mei­ra gai­tei­ra do­cu­men­ta­da», con­ta Anaír.

ROM­PER BA­RREI­RAS

Nu­ria foi a en­car­ga­da de pór­lles ros­tro. «O ál­bum ilus­tra­do é un xei­to máis ameno de pro­ce­sar a in­for­ma­ción. Mes­tú­ran­se a vi­sión da au­to­ra e a da ilus­tra­do­ra. É pa­ra ne­nos e ta­mén pa­ra maio­res. Po­des co­ller o li­bro e le­lo con ale­gría». Anaír coin­ci­de: «É un tex­to sin­xe­lo, pa­ra que cal­que­ra ne­na e neno o poi­da en­ten­der. Pe­ro, ao mes­mo tem­po, se un adul­to o co­lle, que non te­ña a sen­sa­ción de es­tar len­do un­ha obra in­fan­til».

Hai un mi­nu­cio­so tra­ba­llo de do­cu­men­ta­ción de­trás de ca­da pa­la­bra e de ca­da tra­za­do. «Fa­go un­ha pri­mei­ra lec­tu­ra e lo­go mi­ro moi­to: fotos, ilus­tra­cións, pin­tu­ras —des­cri­be Nu­ria—. Dei­xo re­pou­sar esa in­for­ma­ción, pa­ra non es­tar moi in­fluen­cia­da. Foi moi ins­pi­ra­do­ra a fo­to­gra­fía de re­tra­to e do­cu­men­tal do sécu­lo XX. As ilus­tra­cións son bio­gra­fía, ins­tan­tá­neas das per­so­na­xes. Eu que­ro que os lec­to­res, nun pri­mei­ro gol­pe de vis­ta, se fi­xen na con­tor­na da pio­nei­ra. Es­ti­ven ven­do as súas fotos, das que hai, cla­ro, pa­ra do­cu­men­tar­me na ves­ti­men­ta, nos ins­tru­men­tos que em­pre­ga­ban. Son moi im­por­tan­tes os ob­xec­tos cos que se ven re­pre­sen­ta­das. A ver­da­de é que o pa­sei moi ben. Apren­dín co­mo eran as xi­rin­gas no sécu­lo XVIII».

O li­bro es­tá a ser un éxi­to nas li­bre­rías. «Es­tou su­per­con­ten­ta. Tan­to po­la no­sa par­te co­mo au­to­ras —di Anaír—, co­mo por­que de­mos­tra que al­go es­tá a pa­sar na so­cie­da­de, hai un­ha de­man­da cre­cen­te de co­ñe­cer a his­to­ria das mu­lle­res». Nu­ria in­sis­te nes­ta idea: «Re­ci­bi­mos tan­tas fe­li­ci­ta­cións que es­tou abru­ma­da. É un li­bro moi ne­ce­sa­rio, hai que vi­si­bi­li­zar os avan­ces que elas fi­xe­ron po­si­bles». Aven­tu­ras, loi­tas e éxitos de mu­lle­res «va­lio­sas po­lo que con­se­gui­ron fa­cer e non po­lo que son».

SAN­DRA ALON­SO

ANAÍR RO­DRÍ­GUEZ ES­CRI­TO­RA Cus­tou es­co­ller só a do­ce pio­nei­ras. «Qui­xen re­co­ñe­cer a aque­las fi­gu­ras máis anó­ni­mas. Mu­lle­res que se en­fron­ta­ron a es­te­reo­ti­pos la­bo­rais e so­ciais».

NURÍA DÍAZ ILUS­TRA­DO­RA Os seus de­bu­xos fa­lan por si sós das pro­ta­go­nis­tas do li­bro: «Non que­ría fa­cer un re­tra­to ao uso. Qui­xen si­tua­las na con­tor­na na que tra­ba­lla­ban».

M.MORALEJO

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.