Su­bli­me, pe­ro so­bre to­do ne­ce­sa­rio

«No­ró» con­sa­gra ao mú­si­co co­mo o re­fe­ren­te á ho­ra de en­ten­der e amo­sar a tra­di­ción den­de a con­tem­po­ra­nei­da­de, que re­ben­tan iner­cias es­ta­ble­ci­das

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - MÚSICA . CONCERTO - TEX­TO: CAR­LOS CRES­PO

Vol­veuno fa­cer. E ben que se agra­de­ce. Ne­ce­si­ta­bá­mo­lo. Non era doa­do saír ai­ro­so do re­to de afron­tar un se­gun­do dis­co des­pois do que acon­te­ceu co acla­ma­dí­si­mo The Tam­bou­ri­ne Man. Pe­ro con

No­ró Xa­bier Díaz non só refrenda se­nón que am­pli­fi­ca a súa con­di­ción de re­fe­ren­te fun­da­men­tal á ho­ra de en­ten­der e de pre­sen­tar­lle ao mun­do a no­sa mú­si­ca tra­di­cio­nal den­de un­ha con­cep­ción ra­bio­sa­men­te mo­der­na, res­pec­tuo­sa coa esen­cia pe­ro des­pre­xuí­za­da nas for­mas. Un­ha con­cep­ción que na­ce dun­ha pro­fun­da pai­xón po­las pai­sa­xes —o dis­co é un re­tra­to so­no­ro de­las— e po­las xen­tes que o ro­dean. E dun­ha res­pon­sa­bi­li­da­de, «a de de­vol­ver­lle ao pú­bli­co to­do o que me es­tá a dar». De­vol­to es­tá con cre­ces.

No­ró é un­ha de­cla­ra­ción de amor ao no­roes­te pe­nin­su­lar tes­te­mu­ña­da en tre­ce com­po­si­cións que o mú­si­co co­ru­ñés re­com­pi­la trans­cen­den­do cal­que­ra ideal his­to­rio­grá­fi­co nin mu­seís­ti­co. O ob­xec­ti­vo nun­ca foi ese. Ten máis que ver con fa­cer mú­si­ca den­de un es­ta­do de áni­mo que man­tén pro­fun­das e inequí­vo­cas co­ne­xións co te­rri­to­rio.

Des­te dis­co dixo San­tia­go Au­se­rón que era mú­si­ca tra­di­cio­nal fu­tu­ris­ta. «Non son moi ami­go de­sa dua­li­da­de mo­der­ni­da­de-tra­di­ción que o mes­mo ser­ve pa­ra a mú­si­ca que pa­ra a gas­tro­no­mía pe­ro a de­fi­ni­ción de Au­se­rón gus­tou­me», re­co­ñe­ce Xa­bier Díaz. «O que nós fa­ce­mos é mes­tu­rar ins­tru­men­tos cun­ha so­no­ri­da­de que non ten na­da que ver co subs­tra­to tra­di­cio­nal. Ree­la­bo­rar e can­tar o no­so can­cio­nei­ro pe­ro con in­fluen­zas, fe­rra­men­tas e tec­no­lo­xía do sécu­lo XXI. De aí esa co­ne­xión coa mo­der­ni­da­de». De aí e duns pos­tu­la­dos con­cep­tuais que fan sal­tar po­los aires iner­cias es­ta­ble­ci­das. «A mú­si­ca tra­di­cio­nal es­tá es­tig­ma­ti­za­da co­mo al­go ar­cai­co, que non mo­la». O mú­si­co co­ru­ñés sol­vén­tao fu­xin­do do ob­vio. Hai moi­tos com­pro­mi­sos im­plí­ci­tos no seu exer­ci­cio mu­si­cal. A gran ca­pa­ci­da­de de se­du­ción des­te pro­xec­to ten que ver con su­xe­ri­los den­de un­ha poé­ti­ca abru­ma­do­ra, den­de un­ha es­té­ti­ca con­tem­po­rá­nea e mes­mo den­de a con­quis­ta de es­pa­zos in­fre­cuen­tes. «En­cán­ta­me to­car en sa­las in­dies».

En No­ró a pre­sen­za e a ache­ga das Adufeiras de Salitre é aín­da mais re­le­van­te. «Non foi cons­cien­te pe­ro alé­gro­me de que non se­xa un dis­co xe­rar­qui­za­do». O que si é é un tra­ta­do de xin­xe­la ele­gan­cia ba­sea­do nun­ha ins­tru­men­ta­ción con­ti­da e na de­li­ca­de­za da voz dun mú­si­co tan su­bli­me co­mo ne­ce­sa­rio que ho­xe di sen­tir­se «un ti­po moi fe­liz». Des­pois de es­coi­tar o seu dis­co, eu ta­mén.

«NO­RÓ»

MÚ­SI­CAS DE SALITRE

Tre­ce can­cións que tes­te­mu­ñan a vas­ta ri­que­za da tra­di­ción mu­si­cal do no­roes­te pe­nin­su­lar

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.