Adeus le­tar­go, ben­vi­dos á ca­sa da to­le­mia

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA . FIN DE SEMANA -

Maila que o es­ta­dío pri­ma­ve­ral aín­da es­tá por che­gar os gru­pos ga­le­gos, aque­les que es­tán cha­ma­dos a pro­ta­go­ni­zar un in­ten­so ve­rán, co­me­zan a saír do le­tar­go. É o ca­so de Terbutalina, que nes­te 2018 pre­sén­ta­se con no­va for­ma­ción tra­la saí­da da ban­da de Sa­mu, Brais e Die­go, tres dos seus com­po­ñen­tes fun­da­cio­nais. Non é, po­lo tan­to, pou­ca a cu­rio­si­da­de e a ex­pec­ta­ción que hai por co­ñe­cer co­mo soa es­te no­vo equi­po. Ma­ñá te­re­mos a opor­tu­ni­da­de, no ini­cio da xi­ra A Ca­sa da To­le­mia, xun­to a Bo­yan­ka Kos­to­va e Co­pa Tur­bo.

SAN­TIA­GO. CAPITOL. 12 EU­ROS

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.