O so­ño ines­que­ci­ble dun ho­me so­li­ta­rio

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA . FIN DE SEMANA -

O rock, o in­die-pop, a mú­si­ca elec­tró­ni­ca e, por su­pos­to, a tra­di­ción ga­le­ga mes­tú­ran­se nes­te moi per­soal pro­xec­to de Xiao Berlai, a quen co­ñe­cía­mos da súa es­ta­día en Fía na Ro­ca. É o seu, se­gu­ra­men­te, un dos máis in­tere­san­tes que se po­den ato­par nes­tes úl­ti­mos tem­pos po­los no­sos es­ce­na­rios. Nos seus con­cer­tos Berlai com­bi­na a mú­si­ca e a na­rra­ti­va ilus­tra­da ao vi­vo e pro­xec­ta­da. «Un­ha tra­ve­sía por un­ha his­to­ria emo­ti­va e real: A dun ho­me des­co­ñe­ci­do e so­li­ta­rio, que pre­fe­riu vi­vir a súa vi­da co­mo se fo­se un so­ño», se­gun­do ex­pli­ca o pro­pio ar­tis­ta.

AR­CA DE NOÉ.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.