Dig­ni­fi­car el tra­ba­jo en el cam­po

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de Galicia (OneOff ALL) - - SABOR -

«Gus­ta­ría­nos que co no­so pro­xec­to se pui­de­ra dar ao ru­ral o posto que me­re­ce e dig­ni­fi­car o tra­ba­llo da xen­te do cam­po. So­mos cons­cien­tes de que es­te ti­po de pro­du­ción in­dus­trial non es­tá moi ben con­si­de­ra­da e que se po­de cua­li­fi­car, por fal­ta de co­ñe­ce­men­to, co­mo de­ma­sia­do in­ten­si­va; pe­ro os no­sos tra­ba­lla­do­res te­ñen quen­das de oi­to ho­ras e cun má­xi­mo de vin­te dúas xor­na­das ao mes», des­ta­ca Mi­guel Án­gel Ma­to. El com­pro­mi­so so­cial de Hor­ti­ci­na se re­fle­ja en su co­la­bo­ra­ción con en­ti­da­des co­mo el co­lec­ti­vo de mu­je­res ru­ra­les Al­bar Quer­cus o la in­ser­ción la­bo­ral de per­so­nas so­cial­men­te des­fa­vo­re­ci­das. Coo­pe­ran, ade­más, con An­dai­na Pro-Saú­de Men­tal y el pa­sa­do ve­rano pu­sie­ron en mar­cha una ini­cia­ti­va pa­ra po­der in­cor­po­rar a jó­ve­nes de 16 a 17 años al tra­ba­jo de la plan­ta­ción «pa­ra ache­gar á mo­ci­da­de ao mun­do ru­ral e ser­vir de apoio eco­nó­mi­co a fa­mi­lias con me­nor ca­pa­ci­da­de».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.