Os en­fron­ta­men­tos bo­tan por cen­tos a fa­mi­lias de Ido­me­ni

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - EL PANEL DE LA 2 -

A fa­mi­lia Lou­ba­ni de­ci­diu dei­xar o cam­pa­men­to im­pro­vi­sa­do de Ido­me­ni. Le­van máis dun mes dur­min­do nun­ha das car­pas ha­bi­li­ta­das con ou­tras 300 per­soas. As con­ti­nuas pe­le­xas no cam­po da fron­tei­ra e o me­do a ver­se in­vo­lu­cra­dos nun­ha ba­ta­lla cam­pal con­tra a po­li­cía de Ma­ce­do­nia pre­ci­pi­ta­ron a súa de­ci­sión. Ho­xe su­biran­se a un dos au­to­bu­ses fa­ci­li­ta­dos po­lo Go­berno he­leno, que le­van es­cri­to na par­te tra­sei­ra «Crazy Ho­li­days», va­ca­cións to­las (La Voz, 14/4/2016).

Dis­tan­cia (...) Pro­xi­mi­da­de (...) (Se­gue…)

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.