Des­car­bo­ni­zar xa pa­ra ter un fu­tu­ro

La Voz de Galicia (A Coruña) - Mercados - - EN PORTADA - Juan Antonio Añel

Con­ta­mi­na­mos aco­tío den­de hai de­ma­sia­do tem­po, co fin de man­ter un mo­do de vi­da in­ten­si­vo en con­su­mo de ener­xía. Po­ñe­mos na at­mos­fe­ra moi­to dió­xi­do de car­bono. A con­ta­mi­na­ción que ver­te­mos no ai­re ca­da ano me­dí­mo­la en mi­les de mi­llóns de to­ne­la­das de al­go tan lé­ve­do co­ma un gas. Ter­mos un fu­tu­ro pa­sa po­lo tan­to po­la des­car­bo­ni­za­ción ur­xen­te da no­sa eco­no­mía. A mei­ran­de par­te do pro­ble­ma é o trans­por­te. En Ga­li­cia, o com­bus­ti­ble do trans­por­te é arre­dor dun ter­zo do gas­to to­tal de ener­xía, por ri­ba de ou­tros co­mo elec­tri­ci­da­de, ca­le­fac­ción, etc. Ade­mais, es­ta ener­xía, que mer­ca­mos fó­ra, ten a cul­pa da maior par-

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.