«Ofre­ce­mos un­ha al­ter­na­ti­va sos­ti­ble que evi­te a tu­ris­mo­fo­bia» A em­pre­sa apos­ta po­la pos­ta en va­lor do pa­tri­mo­nio, e di­na­mi­zar a eco­no­mía lo­cal

«Os con­ce­llos po­den con­ver­ter os seus re­cur­sos en ini­cia­ti­vas tu­rís­ti­cas moi ori­xi­nais»

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - AGENDA - AME­LIA FERREIROA

Pui­do ser ve­te­ri­na­ria, ac­triz, can­tan­te ou pa­na­dei­ra; eran op­cións coas que so­ña­ba sen­do un­ha ca­ti­va, pe­ro fi­nal­men­te María Cres­po Cas­tro apun­tou ca­ra ao Cen­tro Su­pe­rior de Hos­te­le­ría de Ga­li­cia (CSHG) on­de cur­sou un­ha di­plo­ma­tu­ra en Xes­tión Ho­te­le­ira e des­pois de va­rios cur­sos e se­mi­na­rios re­la­cio­na­dos co sec­tor do ocio e fa­cer prác­ti­cas la­bo­rais que lle per­mi­ti­ron es­tar en lu­ga­res co­mo Mu­nich, Mar­be­lla, Ma­drid e Lon­dres aca­bou fa­cén­do­se car­go da di­rec­ción xe­ral da em­pre­sa Ex­pe­rien­cias del Des­tino. —La­li­nen­se, apai­xo­na­da do tu­ris­mo e con em­pre­sa ra­di­ca­da en Lu­go.

—Ao re­ma­tar os es­tu­dos a em­pre­sa na que fi­xen as prác­ti­cas en Lon­dres ofre­ceu­me tra­ba­llar no de­par­ta­men­to de ope­ra­cións co­mo coor­di­na­do­ra do equi­po, e alí es­ti­ven ca­se ano e me­dio ata que fun con­tac­ta­da por Ani­ma­tium, na que tra­ba­lla­ra o ve­rán pre­vio aos meus es­tu­dos no CSHG pa­ra pre­gun­tar­me se co­ñe­cía a al­guén ou se es­ta­ría in­tere­sa­da pa­ra ir a Ma­drid a en­car­gar­me dun no­vo pro­xec­to que es­ta­ban po­ñen­do en mar­cha. Con­tá­ron­me que era Ex­pe­rien­cias del Des­tino (EeD), e ofre­cín­me pa­ra o posto. Así que ago­ra es­ta­mos coa pos­ta en mar­cha e con­to que pa­ra o pri­mei­ro tri­mes­tre do 2019 poi­da ter en mar­cha a ofi­ci­na de Ma­drid. A se­de da em­pre­sa ató­pa­se nas ins­ta­la­cións de Ani­ma­tium en Lu­go pe­ro en bre­ve da­re­mos a co­ñe­cer o no­me da no­va so­cie­da­de que ca­pi­ta­nea­rá Ex­pe­rien­cias del Des­tino, e a se­de so­cial des­ta no­va em­pre­sa.

—A súa é un­ha pla­ta­for­ma de ex­pe­rien­cias tu­rís­ti­cas. Que a le­vou por es­ta sen­da? —Ana­li­zan­do o mer­ca­do e de­tec­tan­do va­rias opor­tu­ni­da­des e tendencias vi­mos que era pre­ci­so po­ñer en mar­cha un pro­xec­to que apor­ta­se va­lor a es­te no­vo mo­ve­men­to. EdD na­ce co ob­xec­ti­vo de cu­brir a de­man­da crecente de con­ti­do ex­pe­rien­cial e ofre­cer un­ha al­ter­na­ti­va sos­ti­ble que evi­te a tu­ris­mo­fo­bia ou a so­bre­ex­plo­ta­ción dos re­cur­sos, po­ñen­do en va­lor o pa­tri­mo­nio dos des­ti­nos e di­na­mi­zan­do a eco­no­mía lo­cal pa­ra crear o que cha­ma­ría­mos un no­vo eco­sis­te­ma tu­rís­ti­co; on­de as no­vas tec­no­lo­xías te­ñen moi­to pro­ta­go­nis­mo. —Cal é o seu fun­cio­na­men­to? —É un­ha pla­ta­for­ma de co­mer­cia­li­za­ción e ven­da on­li­ne de ac­ti­vi­da­des tu­rís­ti­cas, re­crea­ti­vas, de ocio, de­por­ti­vas, gas­tro­nó­mi­cas, even­tos, es­pec­tácu­los, ar­te e cul­tu­ra a ni­vel na­cio­nal e in­ter­na­cio­nal. Un­ha fe­rra­men­ta que Ca­tro per­soas no pro­xec­to. María Cres­po es­tá acom­pa­ña­da por Guido Álvarez (Pro­duct Ma­na­ger), Ber­ta Ra­mos (Xe­fa de Ope­ra­cións) e Ana Sán­chez, res­pon­sa­ble de Ex­pan­sión.

Am­plia­ción. EdD pre­pa­ra no­va pla­ta­for­ma, bus­ca de­le­ga­dos e se­lec­cio­na pro­du­to­res lo­cais. aglu­ti­na to­das as pro­pos­tas do des­tino lo­cal dun­ha for­ma rá­pi­da, vi­sual e se­gu­ra. Un­ha fi­lo­so­fía de ne­go­cio Glo­cal; pen­sa en glo­bal, ac­túa en lo­cal. So­mos a fe­rra­men­ta ideal pa­ra ad­mi­nis­tra­cións ou en­ti­da­des pú­bli­cas pa­ra po­ñer en va­lor e dar­lle vi­si­bi­li­da­de a to­dos os re­cur­sos tu­rís­ti­cos, cul­tu­rais e pa­tri­mo­niais do des­tino. Po­ñe­mos á súa dis­po­si­ción un­ha ofi­ci­na de in­for­ma­ción tu­rís­ti­ca aber­ta as 24 ho­ras do día os 365 días do ano. Pa­ra un pro­duc­tor lo­cal, ar­te­sán ou guía tu­rís­ti­co so­mos com­pa­ñei­ros de via­xe, un ca­bo pre­ci­sa­do da ca­dea pa­ra dar­lle vi­si­bi­li­da­de e po­ñer en va­lor a súa la­bor. Pa­ra as axen­cias de via­xes, tou­ro­pe­ra­do­res e em­pre­sas tu­rís­ti­cas so­mos os seus pro­ve­do­res de con­ti­do e pro­du­to ex­pe­rien­cial ori­xi­nal ex­clu­si­vo de EdD en ca­da des­tino ou lo­ca­li­da­de.

—Co­mo evo­lu­cio­nou o sec­tor tu­rís­ti­co nos úl­ti­mos anos? —Un­ha das maio­res tendencias foi a reserva de ex­pe­rien­cias á ho­ra de via­xar. Os tu­ris­tas es­pa­ñois e ex­tran­xei­ros gas­ta­ron 3.750 mi­llóns de eu­ros no 2017 en ac­ti­vi­da­des tu­rís­ti­cas só en Es­pa­ña, un seg­men­to ao que a pren­sa de­fi­niu co­mo «O no­vo fi­lón do tu­ris­mo», tan­to é así que os gran­des ope­ra­do­res co­me­zan a fa­cer fi­cha­xes pa­ra tra­ba­llar es­to. Ex­pe­rien­cias del Des­tino na­ceu con vo­ca­ción na­cio­nal e in­ter­na­cio­nal, arrin­can­do en Ga­li­cia, e es­tá ago­ra coa cam­pa­ña de bús­que­da e se­lec­ción de de­le­ga­dos pa­ra po­der crear ex­pe­rien­cias lo­cais en ca­da un­ha das 52 pro­vin­cias do es­ta­do es­pa­ñol.

—O tu­ris­ta ac­tual, que bus­ca? —Vi­vir ex­pe­rien­cias, pe­ro non no sen­ti­do des­gas­ta­do da ex­pre­sión se­nón co­mo son de­fi­ni­das por Tu­res­pa­ña; é di­cir que te­ña ca­rác­ter au­tén­ti­co, di­fe­ren­cial e in­no­va­dor, es­tar nun en­torno ou es­ce­na­rio sin­gu­lar, per­mi­tir a so­cia­li­za­ción, ofre­cer di­ver­sión, re­la­xa­ción ou eva­sión e pro­vo­car un­ha des­car­ga de emo­cións. O tu­ris­ta bus­ca ato­par esas ca­rac­te­rís­ti­cas nas ac­ti­vi­da­des e crear mo­men­tos, co­ñe­cen­do o des­tino a tra­vés de­sas ex­pe­rien­cias que per­du­ra­rán lo­go na súa me­mo­ria. —Ex­pe­rien­cias só en gran­des ci­da­des ou en cal­quer rin­cón? —A ex­pe­rien­cia é in­he­ren­te ao ser hu­mano; co cal ca­da rin­cón, ca­da mo­men­to ou ca­da vi­ven­cia pó­de­se con­ver­ter en tal. Pre­ci­sa­men­te a no­sa for­ta­le­za con res­pec­to a ou­tras pla­ta­for­mas de ac­ti­vi­da­des é que lles da vi­si­bi­li­da­de in­de­pen­den­te­men­te de on­de se ato­pen, ga­ran­tin­do un mí­ni­mo de 60 pro­pos­tas en ca­da un­ha das 52 pro­vin­cias. Pe­que­nos con­ce­llos que non te­ñen os or­za­men­tos das ci­da­des, con es­ta pla­ta­for­ma van po­der po­ñer en va­lor os seus re­cur­sos; e coa no­sa axu­da con­ver­te­los en ori­xi­nais ex­pe­rien­cias tu­rís­ti­cas.

—En pro­xec­to? —Pre­pa­ran­do a pre­sen­ta­ción de «Ga­li­cia; día a día os 365 días» que deseña­mos gra­zas ao apoio da Axen­cia Ga­le­ga de Tu­ris­mo e co­fi­nan­cia­do po­lo Mi­nis­te­rio de Agri­cul­tu­ra e o Fea­der. Lo­go es­ta­mos coa pos­ta en mar­cha da no­va pla­ta­for­ma das 60 ex­pe­rien­cias bá­si­cas que pro­me­te­mos en ca­da pro­vin­cia: ani­ma­ción e es­pec­tácu­los, ru­tas e vi­si­tas, re­cor­dos, aven­tu­ra, ca­tas e de­gus­ta­cións.

C. C.

As ex­pe­rien­cias gas­tro­nó­mi­cas e a et­no­gra­fía son as máis de­man­da­das, se­gún María Cres­po.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.