O fes­ti­val da lu­so­fo­nía am­plía da­tas e ho­ri­zon­tes

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA . FIN DE SEMANA -

Sen aban­do­nar a idea pri­mi­xe­nia da lin­gua co­mo co­ne­xión de Ga­li­cia con ou­tras cul­tu­ras, ou­tros paí­ses e ou­tros con­ti­nen­tes, Can­tos na Ma­ré dá un pa­so máis e to­ma un no­vo rum­bo, con no­vos con­ti­dos e no­vos es­pa­zos. No apar­ta­do mu­si­cal ho­xe ac­tua­rán Vu­dú, Ce­sá­ria Évo­ra Or­ches­tra, Ca­pi­cua, Woÿ­za e Gar­cía MC & Na­ción Qui­lom­bo. Ma­ñá se­rá a quen­da de Os Me­ni­nos, Sel­ma Ua­mus­se, Chi­co Cé­sar, Mer­ce­des Peón, Th­roes e The Shi­ne. O fes­ti­val pe­cha o do­min­go coa pre­sen­za de Ath Thur­da (na fo­to), un pro­xec­to de Ke­pa Jun­ke­ra e o gru­po vo­cal Can­ta­res de Évo­ra.

VEN­RES, SÁ­BA­DO E DO­MIN­GO. PON­TE­VE­DRA. DI­VER­SOS ES­CE­NA­RIOS. DEN­DE 10 EU­ROS

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.