¡Máis mo­ve­men­to, por fa­vor!

Es­pa­ña é o cuar­to país con máis se­den­ta­ris­mo de to­da Eu­ro­pa

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - ORIENTACIÓN EDUCATIVA - > Ana T. Jack anat­[email protected]­ta.es

Estamos fei­tos pa­ra mo­ver­nos. E se non o fa­ce­mos, e de­ci­di­mos prac­ti­car un es­ti­lo de vi­da se­den­ta­rio, an­tes ou des­pois apa­re­cen os pro­ble­mas. A ni­vel fí­si­co, como a obe­si­da­de e o en­fra­que­ce­men­to mus­cu­lar, e a ni­vel psi­co­ló­xi­co, como a de­pre­sión ou a an­sie­da­de. No ca­so dos ne­nos, es­ta co­rre­la­ción é aín­da máis di­rec­ta: non é po­si­ble un desen­vol­ve­men­to infantil har­mó­ni­co e com­ple­to se non se prac­ti­ca un de­por­te ou se rea­li­za ac­ti­vi­da­de fí­si­ca de for­ma ha­bi­tual. E a pe­sar di­so, en Es­pa­ña o 12 % dos ne­nos e o 45 % dos ado­les­cen­tes non rea­li­zan nin­gun­ha ou ca­se nin­gun­ha ac­ti­vi­da­de fí­si­ca. Se ho­xe en día te­mos cla­ros os be­ne­fi­cios dun­ha vi­da ac­ti­va, ¿como se ex­pli­ca que ha­xa tan­tos me­no­res se­den­ta­rios?

Hai po­lo me­nos cin­co va­ria­bles que res­pon­den a es­ta cues­tión e que re­pre­sen­tan os obs­tácu­los que se ato­pan os no­sos fi­llos á ho­ra de mo­ver­se al­go máis: 1. Ape­nas dis­po­ñen de tem­po li­bre xa que te­ñen os seus ho­ra­rios de­ma­sia­do pro­gra­ma­dos: ho­ra de le­van­tar­se, de al­mor­zar, de ir ao co­le, de saír de cla­se, de ir a ac­ti­vi­da­des, de ba­ñar­se, pa­ra cear e de ir­se a dur­mir. «Non hai tem­po» pa­ra co­ller a bi­ci e dar un pa­seo nin pa­ra ir xo­gar á ca­sa dos ve­ci­ños. 2. Ca­da vez te­ñen me­nos ac­ce­so a es­pa­zos aber­tos, a par­ques, xar­díns ou con­tor­nas na­tu­rais. Ape­nas exis­ten es­pa­zos on­de exer­ci­tar de for­ma li­bre e es­pon­tá­nea a súa mo­tri­ci­da­de... E non, os cen­tros co­mer­ciais non con­tan. 3. ¡Xa non van an­dan­do a nin­gún si­tio! De­bi­do ás dis­tan­cias e ás pré­sas, os ne­nos van e vol­ven do co­le­xio en co­che, so­ben e bai­xan en as­cen­sor, co­llen o au­to­bús pa­ra ir ás ac­ti­vi­da­des ex­tra­es­co­la­res... 4. Exis­te un­ha cla­ra so­bre­pro­tec­ción an­te cal­que­ra po­si­ble ris­co que nos le­va a prohi­bir aos me­no­res rea­li­zar ac­ti­vi­da­des que, non hai tan­to tem­po, eran ab­so­lu­ta­men­te nor­mais: xo­gar po­lo chan, co­rrer po­lo par­que, pa­sar a tar­de na rúa cos ami­gos, fa­cer re­ca­dos... 5. As pan­ta­llas in­va­den o no­so tem­po de lecer: te­le­vi­sións, compu­tado­res, con­so­las, te­lé­fo­nos mó­bi­les, com­pri­mi­dos di­xi­tais... O que sig­ni­fi­ca se­den­ta­ris­mo e fal­ta de opor­tu­ni­da­des pa­ra o exer­ci­cio cor­po­ral.

Fa­ga­mos fron­te a to­das esas cir­cuns­tan­cias, ¡e su­per­émo­las! A saú­de dos ne­nos es­tá en xo­go.

MIGUEL

Un­ha ac­ti­vi­da­de mo­de­ra­da pro­te­xe fron­te ao ris­co de con­traer en­fer­mi­da­des cró­ni­cas

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.