Ca­se un pla­ne­ta­rio na pal­ma da man

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - MEDIO AMBIENTE -

Exis­ten di­ver­sas app que vos per­mi­ti­rán iden­ti­fi­car es­tre­las e cons­te­la­cións can­do caia a noi­te. Os as­tros non for­man par­te da bio­di­ver­si­da­de, como é evi­den­te. Pe­ro ¿como non ad­mi­rar­nos an­te o fir­ma­men­to noc­turno?

Se te­des oca­sión, non dei­xe­des de apro­vei­tar pa­ra as vo­sas ex­cur­sións pa­ra mi­rar ca­ra a alá arri­ba. A con­ta­mi­na­ción lu­mí­ni­ca de po­bos e ci­da­des pón­vo­lo moi di­fí­cil o res­to do ano. De en­tre as gra­tuí­tas, as me­llor va­lo­ra­das adoi­tan ser Sky Map e Ma­pa Es­te­lar.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.