Bio­di­ver­si­da­de

O plan es­tra­té­xi­co pa­ra a di­ver­si­da­de bio­ló­xi­ca 2011-2020 adop­tou­se na con­fe­ren­cia de Ai­chi, Xa­pón, ce­le­bra­da en ou­tu­bro do 2010. In­clúe 20 me­tas que se re­su­men en 5 ob­xec­ti­vos xe­rais, e ca­da un de­les es­tá di­vi­di­do en 4 ob­xec­ti­vos con­cre­tos que po­des cons

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - EL PANEL DE LA 2 - > Je­sús Ga­rri­do / jgs/cur­sos­re­pe­du­ca­dor.es

1. OB­XEC­TI­VO ES­TRA­TÉ­XI­CO A Abor­dar as cau­sas sub­xa­cen­tes da per­da da di­ver­si­da­de bio­ló­xi­ca me­dian­te a súa in­cor­po­ra­ción en to­do o go­berno e a so­cie­da­de.

A Uni­ver­si­da­de es­trea un ví­deo so­bre o pe­ri­go das mas­co­tas en eco­sis­te­mas in­su­la­res

co­mo Cíes (La Voz, 15/3/2016). A can­le de di­vul­ga­ción cien­tí­fi­ca da Uni­ver­si­da­de de Vi­go, Di­vul­gar, es­trea ho­xe o ví­deo O pe­ri­go das mas­co­tas nas illas. «Fa­la dos pro­ble­mas que, des­de o ám­bi­to cien­tí­fi­co, es­tán a de­tec­tar­se en re­la­ción á po­se­sión e trá­fi­co de mas­co­tas. Nes­te ví­deo fa­ce­mos men­ción expresa ao pro­ble­ma dos ga­tos en eco­sis­te­mas in­su­la­res», in­di­ca Luis Na­va­rro, pro­fe­sor do de­par­ta­men­to de Bio­lo­xía Ve­xe­tal. E os exem­plos es­tán moi pre­to, tan­to que as illas se po­den ver des­de cal­que­ra mi­ra­doi­ro con vis­tas á ría de Vi­go, por­que no par­que na­cio­nal das Illas Atlán­ti­cas, aín­da que poi­da soar ra­ro, hai fe­li­nos do­més­ti­cos, asil­ves­tra­dos po­las cir­cuns­tan­cias da vi­da, que con­ver­te­ron as pa­ra­di­sía­cas illas no seu fo­gar de adop­ción. Pe­ro hai ou­tros ani­mais que non le­van tan ben a pre­sen­za des­tes in­qui­li­nos, co­mo os an­fi­bios ou as aves.

2. OB­XEC­TI­VO ES­TRA­TÉ­XI­CO B Re­du­cir as pre­sións di­rec­tas so­bre a di­ver­si­da­de bio­ló­xi­ca e pro­mo­ver a uti­li­za­ción sos­ti­ble

O chan de Ga­li­cia (La Voz, 3/6/2015). Os chans ga­le­gos son en xe­ral pou­co pro­fun­dos, de tex­tu­ra areo­sa ou li­mo­sa, áci­dos e con abun­dan­te ma­te­ria or­gá­ni­ca, que lle dá a súa tí­pi­ca cor es­cu­ra á ca­pa su­pe­rior. Co­mo con­se­cuen­cia das choi­vas, so­fren un for­te la­va­do que cau­sa a súa aci­di­fi­ca­ción e a ca­ren­cia de ele­men­tos ne­ce­sa­rios pa­ra as plan­tas. Por iso adoi­tan pre­sen­tar li­mi­ta­cións pa­ra o cul­ti­vo, por ser pou­co pro­fun­dos e es­ca­sos en nu­trien­tes. Nas zo­nas en pen­den­te desen­vól­ve­se prin­ci­pal­men­te un­ha ve­xe­ta­ción de ma­to­guei­ra ou es­pe­cies fo­res­tais pou­co esi­xen­tes, que te­ñen un im­por­tan­te pa­pel no de­sen­vol­ve­men­to e con­ser­va­ción do chan, por­que ate­núan os pro­ce­sos ero­si­vos. O ho­me ac­tuou fre­cuen­te­men­te nes­tas zo­nas en pen­den­te, cons­truín­do te­rra­zas e ban­cais que re­te­ñen o chan e per­mi­ten o cul­ti­vo.

3. OB­XEC­TI­VO ES­TRA­TÉ­XI­CO C Me­llo­rar a si­tua­ción da di­ver­si­da­de bio­ló­xi­ca sal­va­gar­dan­do os eco­sis­te­mas, as es­pe­cies e a di­ver­si­da­de xe­né­ti­ca

Pro­ble­ma glo­bal: So­lu­ción glo­bal (La Voz

20/3/2016). As po­boa­cións de cor­vo mariño gran­de, con dúas sub­es­pe­cies, Pha­la­cro­co­rax car­bo

si­ne­sis e Pha­la­cro­co­rax car­bo car­bo, moi si­mi­la­res en­tre si, ás que só un ollo du­cho na ma­te­ria é ca­paz de di­fe­ren­ciar cla­ra­men­te, es­tán nos úl­ti­mos 25 anos in­cre­men­tan­do des­pro­por­cio­na­da­men­te o seu nú­me­ro de in­di­vi­duos, che­gan­do a mul­ti­pli­car por 20 a súa po­boa­ción en to­da Eu­ro­pa, o que es­tá a pro­vo­car im­por­tan­tes des­equi­li­brios en moi­tos eco­sis­te­mas nos que a so­bre­abun­dan­cia des­te de­pre­da­dor pro­vo­ca mar­ca­das va­ria­cións no res­to da ca­dea tró­fi­ca. Non se tra­ta nin moi­to me­nos de cul­par a es­ta sin­gu­lar es­pe­cie de to­dos os pro­ble­mas da xes­tión e da or­de­na­ción da pes­ca flu­vial, xa que is­to se­ría fa­ri­ña dou­tro cos­tal. O pro­ble­ma exis­te, é im­por­tan­te e é ne­ce­sa­rio afron­ta­lo can­to an­tes pa­ra vol­ver a aca­dar o equi­li­brio e a sos­ti­bi­li­da­de dos eco­sis­te­mas flu­viais do no­so en­torno.

4. OB­XEC­TI­VO ES­TRA­TÉ­XI­CO D Au­men­tar os be­ne­fi­cios dos ser­vi­zos da di­ver­si­da­de bio­ló­xi­ca e os eco­sis­te­mas pa­ra to­dos

O la­go de Mei­ra­ma e a súa con­tor­na son xa un re­fe­ren­te en bio­di­ver­si­da­de (La Voz,

23/5/2015). Un to­tal de 839 es­pe­cies zoo­ló­xi­cas e bo­tá­ni­cas fo­ron iden­ti­fi­ca­das e in­ven­ta­ria­das no la­go da mi­na de Mei­ra­ma (Cer­ce­da) e a súa con­tor­na, tras a reha­bi­li­ta­ción am­bien­tal que Gas Na­tu­ral es­tá a le­var a ca­bo na súa an­ti­ga ex­plo­ta­ción mi­nei­ra de lig­ni­to, Li­mei­sa (a ac­ti­vi­da­de ex­trac­ti­va con­cluíu en xa­nei­ro do 2008). Es­te ele­va­do nú­me­ro de es­pe­cies que­dou re­co­lli­do no li­bro A bio­di­ver­si­da­de no la­go da mi­na de Mei­ra­ma e a súa

con­tor­na, un­ha obra pre­sen­ta­da on­te con mo­ti­vo do Día In­ter­na­cio­nal da Di­ver­si­da­de Bio­ló­xi­ca.

5. OB­XEC­TI­VO ES­TRA­TÉ­XI­CO E Me­llo­rar a apli­ca­ción a tra­vés da pla­ni­fi­ca­ción par­ti­ci­pa­ti­va, a xes­tión dos co­ñe­ce­men­tos e a crea­ción de ca­pa­ci­da­de

Alum­nos, pro­fe­so­res e ve­ci­ños da Illa lim­pan o es­pa­zo na­tu­ral de pun­ta Ca­rrei­rón (La Voz

16/3/2016). O IES Illa de Arou­sa, ga­ña­dor da úl­ti­ma edi­ción do pre­mio Ga­li­cia Voz Na­tu­ra, pú­xo­se o mono e de­cla­rou a gue­rra ao li­xo nas praias da illa. Alum­nos, pro­fe­so­res e ve­ci­ños da lo­ca­li­da­de pon­te­ve­dre­sa uni­ron es­for­zos pa­ra con­ser­var un­ha xoia na­tu­ral co­mo é o es­pa­zo de pun­ta Ca­rrei­rón e de­vol­ver á vi­da a cos­ta. Máis de 300 per­soas par­ti­ci­pa­ron on­te po­la tar­de na ma­cro­lim­pe­za da zo­na, na que se in­vo­lu­cra­ron, ade­mais de alum­nos e pro­fe­so­res do cen­tro es­co­lar, a Aso­cia­ción Pi­ra­güi­lla, o co­lec­ti­vo Ao Xei­to, a Aso­cia­ción Ba­ta, Iga­fe, Es­co­la In­fan­til Aral­de, Greenpeace e o pro­pio Con­ce­llo. A im­pli­ca­ción foi to­tal, con pi­ra­guas re­co­llen­do do mar plás­ti­cos. In­clu­so os ve­ci­ños se su­ma­ron ás ta­re­fas de re­co­lli­da de li­xo en Ca­rrei­rón, es­pa­zo no que se su­ce­den be­las ca­las de area e pe­dra e pi­ñei­rais.

MAR­TI­NA MISER

Ac­ti­vi­da­de de lim­pe­za de es­pa­zos na­tu­rais na Illa, desen­vol­vi­da den­tro do con­cur­so Voz Na­tu­ra

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.