O can­do mar­ca os tem­pos da noticia

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - EL PANEL DE LA 2 - > Je­sús Ga­rri­do

Ás ve­ces faino ex­pli­ci­ta­men­te ata no mes­mo tí­tu­lo da noticia, tal co­mo ve­mos nes­te pri­mei­ro exem­plo; pe­ro con fre­cuen­cia aco­de a ver­bos, ad­ver­bios, no­mes e ad­xec­ti­vos que ser­ven de cro­nó­me­tro pa­ra si­tuar en tem­po e for­ma ca­da un­ha das no­ti­cias.

O can­do ex­pre­so

Un exem­plo cu­rio­so : «Así reac­cio­na un­ha per­soa can­do lle din que é «gua­pa»

O pro­xec­to dun­ha es­tu­dan­te nor­te­ame­ri­ca­na, Shea Glo­ver, pu­bli­ca­do na web da Voz de Ga­li­cia (07/ 12/2015) de­mos­tra o po­de­ro­so que é cha­mar «fer­mo­sa» a un­ha per­soa. O seu ex­pe­ri­men­to so­cial triun­fa nas re­des so­ciais.

Co­mo reac­cio­nas can­do al­guén che di que es gua­po? Se ca­dra non po­des ver a túa pro­pia ca­ra pe­ro gra­zas ao pro­xec­to dun­ha no­va es­tu­dan­te es­ta­dou­ni­den­se, Shea Glo­ver, si po­de­mos co­ñe­cer co­mo reac­cio­nan os de­mais. O re­sul­ta­do é sor­pren­den­te e dei­xa en evi­den­cia o po­der de cha­mar a al­guén gua­po (beau­ti­ful, en in­glés). So­rri­sos, bá­goas, pa­la­bras ca­ri­ño­sas, ca­ras ver­me­llas... e un cam­bio ma­ra­bi­llo­so na ex­pre­sión da ca­ra.

Peo­ple react to being ca­lled beau­ti­ful / Abre: You Tu­be Shea Glo­ver.

O can­do im­plí­ci­to

Iso de ato­par o can­do no mes­mo tí­tu­lo só se dá ra­ras ve­ces. En cam­bio, apa­re­cen con fre­cuen­cia nos mes­mos tí­tu­los no­mes e ad­ver­bios tem­po­rais co­mo es­tes, que po­den dar­nos xo­go pa­ra o no­so es­tu­do da im­por­tan­cia des­ta pa­la­bra cla­ve na noticia.

Lis­ta aber­ta de no­mes e ad­ver­bios de tem­po: Ago­ra, on­te á noi­te, an­te­rior­men­te, an­tes, anual­men­te, ano, aín­da, on­te, den­tro de, década, des­pois, día, dia­ria­men­te, du­ran­te, en­se­gui­da, na­men­tres, épo­ca, era, da­tas, fi­nal, fre­cuen­te­men­te, his­tó­ri­co, ho­ras, ho­xe, in­me­dia­ta­men­te, ins­tan­ta­nea­men­te, in­verno, xa­mais, lo­go, ma­ñá, mes, mo­men­tos, mo­men­ta­nea­men­te, noi­te, nun­ca, ou­tono, pa­sa­do­ma­ñá, nun­ca, pri­ma­ve­ra, pri­mei­ro, prin­ci­pio, pron­to, pos­te­rior­men­te, re­cen­te­men­te, re­cien­te­men­te, se­ma­nas, sem­pre, sécu­lo, tar­de, tem­pa­da, tem­po, aín­da, úl­ti­mo, ve­rán, xa...

2.1 EXEM­PLOS

(La Voz, 07/12/2015) Bus­ca­mos un­has can­tas no­ti­cias, des­ta­can­do en ne­gri­ña o da­to tem­po­ral.

2.2 A FON­DO

O pri­mei­ro dó a ca­tro aca­ba sen ga­na­dor e dei­xa to­do aber­to pa­ra o 20D.

Mi­nu­to a mi­nu­to, ca­dro grá­fi­co do pri­mei­ro dó cos 4 can­di­da­tos. O xo­ves, da­ta to­pe pa­ra pe­dir o vo­to por co­rreo. Un­ha con­ce­llei­ra de Po­de­mos de Fe­rrol dimite en ple­na cam­pa­ña.

Os po­lí­ti­cos non co­nec­tan cos mo­zos. Opi­nan os que po­den vo­tar por pri­mei­ra vez.

2.3 GA­LI­CIA

Ga­li­cia en­ca­de­na cin­co anos de per­da de po­boa­ción

Grá­fi­co: Du­ran­te a pri­mei­ra década de sécu­lo, Ga­li­cia ga­ñou 65.572 ha­bi­tan­tes

Re­co­ñe­cen co­mo ví­ti­mas do te­rro­ris­mo a dous po­li­cías de Vi­lla­gar­cía tras 25 anos.

Un ve­ci­ño de 69 anos mo­rre en Rois tras saír­se da vía no seu vehícu­lo

A AP-9 se en­ca­re­ceu en 10 anos un 35%, 17 pun­tos máis que o cus­to da vi­da.

Os sa­ni­ta­rios das am­bu­lan­cias non te­ñen ac­ce­so á his­to­ria clí­ni­ca do pa­cien­te: ago­ra ac­ce­de­rán ao his­to­rial con dis­po­si­ti­vos mó­bi­les.

O go­berno lo­cal de Santiago pi­de tem­po pa­ra ata­llar o pro­ble­ma da in­di­xen­cia.

Vi­go en­tra­rá a fi­nais des­te mes na era dos ci­ber­xuz­ga­dos.

2.4 IN­TER­NA­CIO­NAL

Ve­ne­zue­la: fo­ron mi­les, qui­zá mi­llóns, os cha­vis­tas de­sen­can­ta­dos que vo­ta­ron por pri­mei­ra vez á opo­si­ción.

Fran­cia: Un 33 % dos elec­to­res me­no­res de 25 anos vo­ta­ron po­la Fron­te Na­cio­nal de Ma­ri­ne Le Pen.

2.5 SO­CIE­DA­DE

Mariña propón un­ha for­ma­ción de se­te anos e un­ha opo­si­ción pa­ra os do­cen­tes.

Dous mi­llóns de anos de evo­lu­ción dei­xa­ron pe­ga­da no ros­tro hu­mano.

O fút­bol in­ter­na­cio­nal re­gre­sa a Sie­rra Leo­na tras un ano prohi­bi­do.

Ovie­do pe­cha a súa au­to­pis­ta de ac­ce­so por pri­mei­ra vez por alta con­ta­mi­na­ción.

No úl­ti­mo me­dio sécu­lo, os océa­nos ab­sor­ben máis ca­lor que a at­mos­fe­ra.

Bai­xa­da his­tó­ri­ca de emi­sións nun ano no que cre­ce a eco­no­mía.

Francisco: mil días pa­ra re­vo­lu­cio­nar a Igre­xa non che­gan pa­ra cam­biar a Cu­ria.

Ron Wood, de 68 anos, es­pe­ra xe­mel­gos da súa es­po­sa, Sally, de 36.

2.6 ECO­NO­MÍA

A axen­cia de cua­li­fi­ca­ción Moody´s es­ti­ma que a eco­no­mía ga­le­ga cre­ce­rá un 2,3% o pró­xi­mo ano.

De Guin­dos de­bu­xa un­ha Es­pa­ña ao al­za que non te­rá que pe­dir ou­tra pró­rro­ga do dé­fi­cit.

As di­fe­ren­zas no seo da OPEP le­van o pe­tró­leo ao seu pre­zo máis bai­xo nos úl­ti­mos seis anos.

Os pro­duc­to­res lác­teos mo­bi­li­za­ran­se es­ta se­ma­na con­tras as dis­tri­bui­do­ras.

Evo pres­cin­di­rá na pri­ma­ve­ra dos ser­vi­zos de Aban­ca, si­tua­dos en Ga­li­cia.

2.7 MA­RÍ­TI­MA

O fis­cal de Vi­go pi­de tres anos de pri­sión pa­ra 17 per­soas por un­ha pro­tes­ta que aca­bou en al­ter­ca­dos no 2014.

2.8 DE­POR­TES

O Dé­por fe­mi­nino sai­rá a pró­xi­ma tem­po­ra­da en Se­gun­da Na­cio­nal.

Ra­fa Be­ní­tez re­par­ti­rá mi­nu­tos en­tre os me­nos ha­bi­tuais con­tra o Mal­moe.

O fút­bol a los co­ren­ta e seis: Jua­ni­to, ex do Com­pos, cum­pre anos en ac­ti­vo.

2.9 ÚL­TI­MA PÁ­XI­NA

Ce­le­bra­ción en Ga­li­cia: Os ve­ne­zo­la­nos emi­gra­dos pa­sa­ron a noi­te en ve­la, aten­tos ao es­cru­ti­nio elec­to­ral.

MAU­RI­ZIO DEGLINNOCENTI / EFE

O pa­pa di que mil días non che­gan pa­ra cam­biar a Cu­ria

MA­RU­XA AL­FON­SO

Can­tos ad­ver­bios de tem­po es ca­paz de con­tar?

ES­TRE­LA ALON­SO

A per­da de po­boa­ción é un dos pro­ble­mas de Ga­li­cia

BE­NI­TO OR­DO­ÑEZ

Ca­tro po­lí­ti­cos an­te a vin­dei­ra ci­ta elec­to­ral do día 20

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.