Ac­ti­vi­da­des

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - SOCIALES -

No arran­que da re­por­ta­xe di­se que o pla­ne­ta Te­rra é un «es­ce­na­rio ca­da vez máis glo­bal». ¿Que é iso? ¿Que sig­ni­fi­ca glo­bal? Mi­ra nas túas cou­sas. ¿Hai al­gun­ha fei­ta en Chi­na? Co­lle­de os abri­gos ou cha­que­tas e bo­ta­de un­ha olla­da á eti­que­ta que te­ñen por den­tro. ¿On­de fo­ron fei­tas? ¿Ten que ver iso al­go coa glo­ba­li­za­ción?

Nun ma­pa­mun­di, ¿atré­ves­te a si­tuar todos eses lu­ga­res máis os que ci­ta a re­por­ta­xe?

No tex­to apa­re­cen al­gun­has pa­la­bras que qui­zais nos re­mi­tan ao di­cio­na­rio: re­fe­ren­do, «sta­tu quo», di­rec­ción po­lí­ti­ca, es­tra­per­lis­ta, ma­fio­so, ne­go­cia­cións...

¿Qué é un da­lai la­ma? ¿Cal se­ría o seu equi­va­len­te na re­li­xión ca­tó­li­ca?

¿Sa­bes cal­cu­lar a den­si­da­de de po­boa­ción do Tí­bet? ¿E a de Ga­li­cia? ¿E a de Es­pa­ña?

¿Ten al­go de po­si­ti­vo un­ha gue­rra? ¿Ga­ñan al­go as per­soas que es­tán ne­la? ¿E o me­dio? ¿Hai al­guén que ga­ñe can­do em­pe­za un­ha gue­rra?

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.