Ou­tras apli­ca­cións in­tere­san­tes

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - MEDIO AMBIENTE -

A apli­ca­ción de Me­teoga­li­cia é in­dis­pen­sa­ble, cla­ro. Se so­des dos que se cho­ve, que cho­va, Rain Alarm avi­sa­ra­vos se se ache­ga só un ba­llón ou to­da un­ha bo­rras­ca que po­de dar ao tras­te co vo­so pa­seo. En canto a apli­ca­cións de ma­pas, exis­ten moi­tí­si­mas. Un­ha das máis re­co­ñe­ci­das po­los sen­dei­ris­tas é Orux­maps. Exis­ten ade­mais di­ver­sas apli­ca­cións que con­ver­ten os te­lé­fo­nos en pe­que­nas lan­ter­nas, al­go moi útil se se bo­ta a noi­te en­ci­ma. Ta­mén un­has can­tas con canto ne­ce­si­ta­des sa­ber acer­ca dos pri­mei­ros au­xi­lios ne­ce­sa­rios en ca­so de cal­que­ra con­tra­tem­po. Cal­que­ra de­las de­be­ría es­tar sem­pre ins­ta­la­da nos te­lé­fo­nos de todos os pro­fe­so­res.

Wi­ki­loc é un­ha in­fi­ni­ta fon­te de in­for­ma­ción acer­ca de ru­tas por to­do o país: ideal pa­ra pre­pa­rar a vo­sa. E se crea­des un­ha pro­pia, pa­ra in­cor­po­ra­la á súa ba­se de da­tos, cla­ro. É moi pro­ba­ble que ne­sas ru­tas ato­pe­des eses si­nais que dei­xan os sen­dei­ris­tas en pe­dras, mu­ros ou tron­cos pa­ra in­di­car o ca­mi­ño co­rrec­to. Se non es­ta­des moi fa­mi­lia­ri­za­dos con elas, a app Sen­de­ris­mo se­ña­les re­sul­ta­ra­vos moi útil.

Pa­ra ter­mi­nar, non é ne­ce­sa­rio re­cor­dar que a Wi­ki­pe­dia se­gue sen­do un­ha fon­te de in­for­ma­ción moi fia­ble e com­ple­tí­si­ma. Is­to re­sul­ta es­pe­cial­men­te cer­to en canto se re­fi­re á no­sa na­tu­re­za. A súa apli­ca­ción per­mi­ti­ra­vos des­car­gar­vos, pa­ra lo­go con­sul­ta­los off li­ne, aque­les con­ti­dos que con­si­de­re­des máis in­tere­san­tes pa­ra as vo­sas ex­cur­sións.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.