Plás­ti­cos

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - MEDIO AMBIENTE -

Can­do hai dúas se­ma­nas al­gun­has das per­so­na­li­da­des máis po­de­ro­sas do pla­ne­ta se re­uni­ron na ci­da­de suí­za de Da­vos pa­ra ana­li­zar o fu­tu­ro eco­nó­mi­co, un de­mo­le­dor in­for­me am­bien­tal es­pe­rá­ba­lles nas súas me­sas. Así re­co­llía La Voz de Ga­li­cia a súa prin­ci­pal con­clu­sión: «O Fo­ro de Da­vos pro­xec­ta que no 2050 ha­be­rá máis plás­ti­cos que pei­xes no mar. Un es­tu­do ase­gu­ra que o co­cien­te en­tre to­ne­la­das de plás­ti­co e as de pei­xes ex­ce­de­rá o un por un den­tro de 35 anos». Es­te es­tu­do, ti­tu­la­do A no­va economía do plás­ti­co, aler­ta da desata­da pro­du­ción a ni­vel glo­bal des­te ti­po de ma­te­riais, e o seu tre­men­do im­pac­to. en ma­res e océa­nos. Vi­ña pre­ce­di­do dou­tro in­for­me que des­ve la­ba que o 99 % das aves mariñas do mundo le­van­plás­tio­co no or­ga­nis­mo. Plás­ti­co con­su­mi­do no mar xa se­xa di­rec­ta­men­te ou ao co­mer os pei­xes dos que se ali­men­tan.

Es­te é a li­ga­zón á no­ti­cian La Voz de Ga­li­cia: en http://bit.ly/20ul­yTQ

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.