Efe­mé­ri­des

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - CIENCIAS -

O 21 de de­cem­bro de 1872 a ex­pe­di­ción par­tiu de Portsmouth.

O 24 de maio de 1876 a ex­pe­di­ción re­gre­sou á baía de Spit­head.

Por un deses aza­res da his­to­ria, mar­zo é o mes en que na­ce­ron e mo­rre­ron dous dos gran­des pro­ta­go­nis­tas da aven­tu­ra:

Sir Char­les Wy­vi­lle Thom­son, di­rec­tor da ex­pe­di­ción, na­ceu o 5 de mar­zo de 1830 e mo­rreu o 10 de mar­zo de 1882. Foi o pri­mei­ro bió­lo­go que des­cri­biu a vi­da nas pro­fun­di­da­des abi­sais.

Sir John Mu­rray, na­tu­ra­lis­ta es­co­cés con­si­de­ra­do como un dos fun­da­do­res da ocea­no­gra­fía (foi quen lle pu­xo no­me) na­ceu o 3 de mar­zo de 1841 e mo­rreu o 16 de mar­zo de 1914. As con­cas oceá­ni­cas, os de­pó­si­tos abi­sais e a for­ma­ción dos arre­ci­fes de co­ral fo­ron os seus prin­ci­pais te­mas de in­tere­se.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.