ROJO O POR QUÉ EL BULL­YING NO ES DI­VER­TI­DO

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - LITERATURA -

JAN DE KIN­DER Tra­mun­ta­na, 2014 Tra­du­ción de Cla­ra Gar­cía Pu­jol

A par­tir de 7 ANOS

As pre­gun­tas que sub­xa­cen tras a lec­tu­ra do li­bro e ta­mén, como non, tras a con­tem­pla­ción das imaxes son: ¿pó­de­se per­ma­ne­cer in­di­fe­ren­te an­te un ac­to de aco­so? ¿Como se po­de ac­tuar pa­ra evi­ta­lo? As res­pos­tas re­sul­tan evi­den­tes tras a lec­tu­ra: dé­be­se de­nun­ciar ac­tuan­do con va­len­tía.

To­más é un neno tí­mi­do («non é ca­se na­da, nin­guén lle ve») e que se pon vermello por cal­que­ra mo­ti­vo, o que Pa­blo («lin­gua afia­da como un coite­lo e pu­ño du­ro como un la­dri­llo»), apro­vei­ta pa­ra hu­mi­lla­lo. Pe­ro a pro­ta­go­nis­ta que con­ta a his­to­ria e os seus com­pa­ñei­ros de­ci­den pór­se do seu la­do e con­tar a ver­da­de á mestra. Ago­ra é Pa­blo o que se pon ver­de, pe­ro de en­ve­xa e de ver­go­ña.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.