Co­mo bus­car en In­ter­net… sen en­re­dar­se

Dez cla­ves pa­ra en­si­nar aos fi­llos a ato­par in­for­ma­ción no me­nor tem­po po­si­ble

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - ORIENTACIÓN EDUCATIVA - > Ana T. Jack anat­[email protected]­ta.es

«Es­te si­tio em­pre­ga co­okies pa­ra ana­li­zar as túas pre­fe­ren­cias, per­so­na­li­zar os teus anun­cios e ofre­cer­che un me­llor ser­vi­zo. Si uti­li­zas es­te si­tio web, so­bre­en­tén­de­se que acep­tas o uso de co­okies». Men­sa­xes des­te ti­po apa­ré­cen­nos ca­da vez que en­tra­mos nas páxinas web. Aín­da que non nos preo­cu­pan de­ma­sia­do, ¿que é, en reali­da­de, o que per­mi­ti­mos ao acep­ta­los? Pois es­ta­mos a dar per­mi­so pa­ra re­xis­trar toda a no­sa in­for­ma­ción en can­to a gus­tos, com­pras, in­tere­ses ou da­tos que pu­bli­ca­mos nas re­des so­ciais.

Es­tas co­okies, aín­da que nos re­sul­tan úti­les pa­ra que o na­ve­ga­dor re­cor­de da­tos que xa in­tro­du­ci­mos, tra­ba­llan en be­ne­fi­cio de em­pre­sas cu­xo ob­xec­ti­vo é ob­ter a má­xi­ma in­for­ma­ción po­si­ble pa­ra ofre­cer­nos pu­bli­ci­da­de á car­ta. Por iso, can­do en­tra­mos nas no­sas webs fa­vo­ri­tas, apa­ré­ce­nos ao ca­rón o mo­de­lo de za­pa­ti­llas de­por­ti­vas que es­ti­ve­mos mi­ran­do o día an­te­rior en Ama­zon ou nos re­co­men­dan en que ho­tel alo­xar­nos na no­sa pró­xi­ma via­xe. ¡Pe­ro se aín­da non lle di­xen a nin­guén que pen­so ir a Ma­llor­ca e In­ter­net xa o sa­be!

Á mar­xe de te­mas re­la­cio­na­dos coa pri­va­ci­da­de, un asun­to preo­cu­pan­te é o mun­do que pro­xec­tan os bus­ca­do­res a ne­nos e ado­les­cen­tes. Por­que can­do bus­ca­mos un­ha in­for­ma­ción non a to­dos nos apa­re­cen as mes­mas li­ga­zóns nin na mes­ma or­de. O bus­ca­dor, ti­po Goo­gle, de­ci­de que é o máis im­por­tan­te pa­ra nós a tra­vés dos seus al­go­rit­mos en fun­ción dos da­tos que lle de­mos.

Así que, aín­da que pa­re­za evi­den­te, aos no­sos fi­llos de­be­mos re­cor­dar­lles al­gun­has ideas cra­ve:

O mun­do non é ne­ce­sa­ria­men­te co­mo cho pre­sen­ta o bus­ca­dor.

Non to­do o que apa­re­ce en Goo­gle é ver­da­de.

O pri­mei­ro que apa­re­ce non é o máis im­por­tan­te.

¡Hai que bo­rrar as co­okies des­pois de ca­da se­sión!

IN­TEL FREE PRESS

Can­do bus­ca­mos un­ha in­for­ma­ción non a to­dos nos apa­re­cen as mes­mas li­ga­zóns

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.