«Des­apa­re­cen os des­pra­za­men­tos obri­ga­to­rios»

MA­NUEL MAR­TÍ­NEZ Xe­fe do Ser­vi­zo do Re­xis­tro Xe­ral

La Voz de Galicia (Ferrol) - Especial1 - - Noticias -

Adi­xi­ta­li­za­ción trae con­si­go un ac­ce­so moi­to máis efec­ti­vo a cal­que­ra do­cu­men­to que exis­ta no ar­qui­vo. ¿As fun­cións no­vas do per­soal? Vól­ven­se máis com­ple­xas. Xa non só se tra­ba­lla co­mo un me­ro re­cep­tor de do­cu­men­tos. Apoian e ase­so­ran a ci­da­da­nía», ex­pli­ca Ma­nuel Mar­tí­nez Ou­bi­ña can­do fa­la de di­xi­ta­li­za­ción na súa área. As van­ta­xes son moi­tas, pe­ro al­gun­has moi cla­ras: o tem­po que un afo­rra nas xes­tións; e por ou­tra o afo­rro eco­nó­mi­co que su­pón: «Des­apa­re­cen os des­pra­za­men­tos obri­ga­to­rios, igual que as co­pias de do­cu­men­tos in­ne­ce­sa­rias». A adap­ta­ción se­me­lla ser boa, tan­to no per­soal de tra­ba­llo co­ma na maio­ría dos usua­rios dos ser­vi­zos elec­tró­ni­cos. «Po­den xur­dir dú­bi­das en oca­sións, pe­ro pou­co a pou­co os con­cep­tos es­tán ca­da vez máis cla­ros», di. A Cha­ve 365, por exem­plo, abriu un­ha li­ña de po­si­bi­li­da­des im­pre­sio­nan­tes. Na úl­ti­ma ofer­ta pú­bli­ca de em­pre­go no Ser­gas deu boa con­ta di­so.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.