«A ci­ber­se­gu­ri­da­de ain­da ten que vi­si­bi­li­zar­se maís»

GUSTAVO HERVA Xe­fe de Se­gu­ri­da­de de Am­te­ga

La Voz de Galicia (Ferrol) - Especial1 - - Noticias -

Omun­do cam­biou nos úl­ti­mos anos, igual que o fi­xo a ma­nei­ra de man­ter a con­fian­za dos ci­da­dáns en ba­se a súa se­gu­ri­da­de per­soal e a súa in­for­ma­ción pri­va­da. «Na ac­tua­li­da­de es­ta­se tra­ba­llan­do en ca­tro ei­xes: a for­ma­ción e a con­cien­cia­ción dos em­pre­ga­dos pú­bli­cos; o cum­pri­men­to nor­ma­ti­vo, a in­for­ma­ción ca­da vez es­tá máis re­gu­la­da; a or­ga­ni­za­ción in­ter­na da pro­pia se­gu­ri­da­de, e, por úl­ti­mo, o as­pec­to tec­no­ló­xi­co, que en­glo­ba a re­no­va­ción cons­tan­te das pla­ta­for­mas», des­cri­be Gustavo Herva. A ci­ber­se­gu­ri­da­de é un dos te­mas do pro­ce­so de di­xi­ta­li­za­ción que máis lon­xe soa can­do se fa­la de­la. «É al­go que aín­da ten que vi­si­bi­li­zar­se máis. Fal­ta con­cien­cia­ción so­bre a súa im­por­tan­cia. De­ter­mi­na­dos even­tos re­cen­tes, co­ma o vi­rus Wan­naCry, axu­dan á ho­ra de en­ten­der a re­per­cu­sión e a im­por­tan­cia des­ta se­gu­ri­da­de no no­so día a día. Hai ma­fias a ni­vel in­ter­na­cio­nal e de­be­mos pro­te­xer­nos. A Xun­ta es­tá pre­pa­ra­da.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.