DE IN­TE­RE­SE TU­RÍS­TI­CO GA­LE­GO

La Voz de Galicia (Ferrol) - Especial2 - - Igrexa -

O Con­se­llo da Xun­ta de Ga­li­cia na súa reunión do día vin­te e seis de ou­tu­bro de­cla­rou a Se­ma­na San­ta de Mon­do­ñe­do co­mo Fes­ta de In­te­re­se Tu­rís­ti­co Ga­le­go. A Se­ma­na San­ta Min­do­nien­se ten un­ha ca­rac­te­rís­ti­cas pro­pias: a so­brie­da­de, a es­pi­ri­tua­li­da­de, o re­co­lle­men­to, o mar­co no que se desen­vol­ve, a an­ti­güi­da­de, a sin­gu­la­ri­da­de, a rai­ga­me po­pu­lar... As ce­le­bra­cións li­túr­xi­cas te­ñen co­mo mar­co a Ca­te­dral de No­sa Se­ño­ra da Asun­ción, que é Pa­tri­mo­nio da Hu­ma­ni­da­de. As pro­ce­sións trans­co­rren po­las rúas dun dos cas­cos his­tó­ri­cos máis fer­mo­sos e me­llor con­ser­va­dos de to­da Ga­li­cia. Por ou­tra par­te, es­tán as an­ti­gas e fer­mo­sas ima­xes que saen nas dis­tin­tas pro­ce­sións. To­do is­to fai da Se­ma­na San­ta da ci­da­de da Pau­la un­ha ce­le­bra­ción di­fe­ren­te. No mes­mo Con­se­llo da Xun­ta ta­mén de de­cla­rou de In­te­re­se Tu­rís­ti­co Ga­le­go o Mer­ca­do Me­die­val de Mon­do­ñe­do. A al­ca­de­sa de Mon­do­ñe­do, Ele­na Can­dia, ma­ni­fes­tou: “Os min­do­nien­ses xa sa­bia­mos o in­te­re­se que ti­ñan as dúas ce­le­bra­cións, pe­ro ago­ra é un re­co­ñe­ce­men­to de to­dos os ga­le­gos. E é un re­co­ñe­ce­men­to aos or­ga­ni­za­do­res, co­la­bo­ra­do­res e vo­lun­ta­rios que fan po­si­ble es­tas dúas ci­tas”.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.