XOR­NA­DA DE FOR­MA­CIÓN EN FERROL

La Voz de Galicia (Ferrol) - Especial2 - - Igrexa -

O día de­za­seis de de­cem­bro, sá­ba­do, vai ter lu­gar, no mar­co da Do­mus Ec­cle­siae de Ferrol, a xor­na­da de for­ma­ción per­ma­nen­te pa­ra os axen­tes de pas­to­ral que or­ga­ni­za o Ar­ci­pres­ta­do de Ferrol co­rres­pon­den­te ó mes de de­cem­bro. Da­rá co­me­zo ás on­ce da ma­ñá e alon­ga­ra­se ata a un­ha da tar­de. A Xor­na­da es­ta­rá di­vi­di­da en dúas se­sións cun pe­queno tem­po de le­cer no me­dio. O pro­fe­sor do Ins­ti­tu­to Teo­ló­xi­co Com­pos­te­lán e Delegado Epis­co­pal de Ecu­me­nis­mo da dio­ce­se de Mon­do­ñe­do-Ferrol, fa­la­rá so­bre “A 500 anos da Re­for­ma pro­tes­tan­te”.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.