MON­DO­ÑE­DO: DÍA MUN­DIAL DO PA­TRI­MO­NIO

La Voz de Galicia (Ferrol) - Especial2 - - Igrexa -

A UNES­CO es­ta­ble­ceu o 16 de no­vem­bro co­mo o Día do Pa­tri­mo­nio Cul­tu­ral. Con es­te mo­ti­vo a Re­de do Pa­tri­mo­nio Cul­tu­ral bo­tou a an­dar o pa­sa­do tres de xu­ño pa­ra “axu­dar a pro­te­xer un dos prin­ci­pais ac­ti­vos so­ciais, iden­ti­ta­rios e eco­nó­mi­cos de Ga­li­cia e un re­cur­so es­tra­té­xi­co pa­ra a so­cie­da­de ga­le­ga que de­be ser con­ser­va­do”. Mon­do­ñe­do, que é co­ñe­ci­do co­mo a ci­da­de da Pau­la, su­mou­se ós ac­tos que se ce­le­bra­ron en di­ver­sos lu­ga­res de Ga­li­cia cun con­cer­to de to­ques de cam­pás que se ce­le­brou ás do­ce da ma­ñá do día de­za­seis. Va­len­tín In­sua Palacios, cam­pa­nei­ro da Ca­te­dral Min­do­nien­se, cun gru­po de se­te vo­lun­ta­rios fi­xo soar as se­te cam­pás da to­rre es­quer­da da Ba­sí­li­ca min­do­nien­se: Ago­nía Me­nor, Ago­nía Ma­yor, Es­qui­lón No­vo, Es­qui­lón Ve­llo, Pri­ma, Ron­da e Pau­la. As cam­pás soa­ron to­das xun­tas, por gru­pos de tres e in­di­vi­dual­men­te pa­ra pe­char­se co vol­teo da Pau­la e o me­dio vol­teo dos es­qui­lóns. O ac­to es­ti­vo or­ga­ni­za­do po­la Aso­cia­ción Ba­ti­ta­les, o Ca­bi­do Ca­te­dra­li­cio e a Ca­te­dral de Mon­do­ñe­do.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.