«Dei­xa­mos a dé­be­da a ce­ro e au­men­ta­mos o in­ves­ti­men­to»

La Voz de Galicia (Ferrol) - Especial2 - - Entrevista -

A re­xe­do­ra mi­ra ao fu­tu­ro e apun­ta li­ñas de tra­ba­llo.

— Dí­ga­me tres ob­xec­ti­vos pen­den­tes que con­si­de­re fun­da­men­tais.

—Un de­les é en­cher o po­lí­gono Río do Po­zo de em­pre­sas, com­ple­tar esas par­ce­las que aín­da es­tán á ven­da pa­ra con­ti­nuar xe­ran­do em­pre­go na ci­da­de. Ta­mén é moi im­por­tan­te se­guir am­plian­do a re­de de sa­nea­men­to e abas­te­ce­men­to, do­tan­do deses ser­vi­zos ás zo­nas de peor ac­ce­so e que re­qui­ren un maior in­ves­ti­men­to e ta­mén con­ti­nuar avan­zan­do no pro­xec­to de hu­ma­ni­za­ción da no­sa ci­da­de con po­lí­ti­cas de mo­bi­li­da­de e desen­vol­ve­men­to sos­ti­ble. En de­fi­ni­ti­va, con­ti­nuar me­llo­ran­do a ca­li­da­de de vi­da dos na­ro­ne­ses.

— ¿Cal é a me­llor her­dan­za des­te man­da­to?

—Dei­xar a ce­ro a dé­be­da ao tem­po que in­cre­men­ta­mos os in­ves­ti­men­tos na ci­da­de. Un­ha her­dan­za que, afor­tu­na­da­men­te, non é xa un re­to se­nón un­ha reali­da­de no no­so con­ce­llo gra­zas á boa xes­tión rea­li­za­da.

— Un prog­nós­ti­co, ¿Se­gui­rá sen­do Ma­rián Fe­rrei­ro a al­cal­de­sa dos na­ro­ne­ses o 23 de no­vem­bro do 2019?

— Iso van de­ci­di­lo as na­ro­ne­sas e os na­ro­ne­ses en maio co seu vo­to. Nós se­gui­re­mos tra­ba­llan­do pa­ra me­re­cer a súa con­fian­za.

— ¿Co­mo ce­le­bra es­ta xor­na­da es­pe­cial a al­cal­de­sa?

—Des­fru­tan­do xun­to co res­to de ve­ci­ñas e ve­ci­ños de Na­rón de­sa am­pla pro­gra­ma­ción deseña­da pa­ra con­me­mo­rar co­mo se me­re­ce o 23 de no­vem­bro, Día de Na­rón.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.