«O mel, moi mal, es­ta­mos re­zan­do a ver se ago­ra co bre­zo me­llo­ra al­go»

La Voz de Galicia (Ferrol) - Ferrol local - - PORTADA - MANUEL FE­RREI­RA

Manuel Fe­rrei­ra, res­pon­sa­ble da Ca­sa do Mel de Goen­te (As Pon­tes), non é na­da op­ti­mis­ta so­bre a co­llei­ta de mel des­ta cam­pa­ña.

«O mel, moi mal, es­ta­mos re­zan­do a ver se ago­ra co bre­zo me­llo­ra al­go, é a úni­ca es­pe­ran­za que nos que­da, por­que co eu­ca­lip­to, ce­ro, e coa sil­va, moi mal. Es­ta­mos tra­ba­llan­do co bre­zo, a ver se nos de­fen­de al­go», co­men­ta. Acha­ca a si­tua­ción ao tem­po, igual que ou­tros api­cul­to­res da zo­na, que des­ta­can «a irre­gu­la­ri­da­de» na pro­du­ción des­te ano.

—¿A que se de­be es­ta caí­da na pro­du­ción de mel? ¿Ten al­go que ver a ve­lu­ti­na?

—Nes­te ca­so o pro­ble­ma é a me­teo­ro­lo­xía, iso é fun­da­men­tal e es­te ano an­di­vo to­do des­con­tro­la­do, un­ha pri­ma­ve­ra de moi­ta choi­va, sol de golpe... E así, as abe­llas non tra­ba­llan. Ao re­vés do que pa­sou o ano pa­sa­do. As flo­ra­cións du­ra­ron moi pou­co, es­tra­gá­ron­se coa au­ga, a de cas­ti­ñei­ro non se veu e a da sil­va, pou­co máis, e así es­ta­mos.

—¿En que por­cen­ta­xe es­ti­man a re­du­ción do mel?

—Al­gún so­cio [da Ca­sa do Mel de Goen­te] di que ten a me­ta­de me­nos que o ano pa­sa­do, que foi un ano moi bo; ou­tros fa­lan da cuar­ta par­te... Nin­guén es­tá igual que o ano pa­sa­do, iso é cla­ro.

—Pe­ro aín­da se es­tá ex­tra­en­do ago­ra das col­meas.

—Si, can­do ou­tro ano xa te­ría que es­tar sa­ca­do en­tre fi­nais de agos­to e co­me­zos de se­tem­bro.

Fe­rrei­ra, api­cul­tor

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.