Un­ha estrea en torno ás frá­xi­les cos­tu­ras da fa­mi­lia

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA . FIN DE SEMANA -

A de ho­xe se­rá sen dú­bi­da un­ha das es­treas da tem­pa­da tea­tral. Bas­ta con re­pa­sar o elen­co que reúne es­ta obra que tran­si­ta por ese ca­mi­ño do me­dio en­tre a co­me­dia e o dra­ma: An­to­nio Du­rán ‘Mo­rris’, Mer­ce­des Cas­tro, Ma­ría Váz­quez, Xo­sé Ba­ra­to e Fe­de­ri­co Pé­rez, bai­xo a di­rec­ción de Víc­tor Du­plá. A lei­tu­ga abor­da en cla­ve de hu­mor o con­fli­to fa­mi­liar que su­pón ese mo­men­to no que uns pais se apro­xi­man á mor­te. A obra “ten que ver con es­tar pre­sos nos ro­les fa­mi­lia­res, cun­ha for­ma de fa­mi­lia que non fun­cio­na”, en pa­la­bras dun­ha das súas pro­ta­go­nis­tas, Ma­ría Váz­quez.

VIER­NES Y SÁ­BA­DO. A CO­RU­ÑA. TEA­TRO ROSALÍA DE CAS­TRO. DES­DE 6,76 EU­ROS

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.