Ri­vas pa­tru­llan­do o sal­va­xe Oes­te

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - LIBROS . GALEGO -

Hai mo­men­tos en que a lec­tu­ra dun li­bro nos obri­ga a er­guer a vis­ta da pá­xi­na e di­ri­xir os ollos a un lu­gar in­de­ter­mi­na­do, co­ma se pre­ci­sá­se­mos uns se­gun­dos pa­ra com­ple­tar na no­sa men­te aqui­lo que nos es­tán a con­tar. En «O me­do dos ou­ri­zos», o re­la­to que abre es­te vo­lu­me de Manuel Ri­vas, apa­re­ce un­ha de­sas ima­xes que esi­xen apar­tar a olla­da do pa­rá­gra­fo pa­ra de­lei­tar­nos coa ins­tan­tá­nea que se nos aca­ba de in­crus­tar no ce­re­bro. Os protagonistas atin­xen un acan­ti­la­do, on­de se amo­rean res­tos de ma­qui­na­ria en­tre a ma­le­za, e por quen­das pó­ñen­se a pe­da­lear so­bre un­ha vella bi­ci­cle­ta es­tá­ti­ca, «ve­lo­ces e in­mó­bi­les po­la li­ña do ho­ri­zon­te». Abon­dan esas li­ñas, con to­da a súa ener­xía vi­sual, pa­ra en­ten­der­mos a raíz dese «ca­pi­ta­lis­mo má­xi­co» que atra­ve­sa es­tas tres vi­go­ro­sas fo­to­gra­fías do nar­co. Qui­zais se­xa ese o Ri­vas máis re­co­ñe­ci­ble a pri­mei­ra vis­ta, o mes­mo que com­pa­re­ce en «Sa­gra­do mar», o úl­ti­mo re­la­to do li­bro. O cons­tru­tor dun es­pa­zo sim­bó­li­co cha­ma­do Oes­te. Pe­ro oco­rre que en­tre esas mos­tras de li­ris­mo noir agro­man os frag­men­tos de Vi­vir sen per­mi­so, ba­sea­do na idea que deu lu­gar á se­rie te­le­vi­si­va, e o au­tor trans­mú­ta­se de sú­pe­to nun na­rra­dor se­co e dis­tan­te, ca­se no­ta­rial, co­ma un fo­ren­se que se bo­ta a pes­cu­dar na psi­co­lo­xía do ca­ris­má­ti­co Ne­mo Ban­dei­ra. E en­tón vol­ve­mos er­guer a vis­ta das pá­xi­nas pa­ra brin­dar po­la ver­sa­ti­li­da­de do cro­nis­ta de Oes­te. Por esa voz que nos tras­la­da sen apa­ren­te es­for­zo dun­ha se­rie ne­gra má­xi­ca a un po­lar en­du­re­ci­do e som­brío.

MANUEL RI­VAS

VI­VIR SEN PER­MI­SO E OU­TRAS HIS­TO­RIAS DE OES­TE AU­TOR

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.