ES­CUE­LA DE PA­DRES

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - ORIENTACIÓN EDUCATIVA -

TE­MA DO MES: Có­mo me­llo­rar a ca­pa­ci­da­de de aten­ción dos fi­llos

ETA­PA: Edu­ca­ción obri­ga­to­ria

A FRA­SE: «Un­ha edu­ca­ción di­ri­xi­da a me­llo­rar o con­trol da aten­ción é a ba­se pa­ra cons­truír un­ha só­li­da apren­di­za­xe» (Wi­lliam Ja­mes)

O DA­TO: En co­le­xios de No­va York, des­pois dos aten­ta­dos do 11 de se­tem­bro, pú­xo­se en mar­cha un pro­gra­ma de­no­mi­na­do «In­ner Re­si­lien­ce Pro­gram» (Pro­gra­ma de Re­si­lien­cia In­te­rior), que in­cluíu exer­ci­cios de re­la­xa­ción e io­ga pa­ra ne­nos e pro­fe­so­res. Os re­sul­ta­dos fo­ron tan es­tu­pen­dos que o pro­gra­ma se es­ten­deu a ou­tros dis­tri­tos.

COM­POR­TA­MEN­TOS A EVI­TAR: Vi­vir o día a día con an­sie­da­de e de­ma­sia­das pré­sas, trans­mi­tin­do es­trés e ma­les­tar aos no­sos fi­llos e re­bai­xan­do con iso a súa ca­pa­ci­da­de de aten­ción.

AL­GUN­HAS CLAVES: Prac­ti­car a aten­ción ple­na sig­ni­fi­ca cen­tra­la no mo­men­to en que se vi­ve, es­tan­do aten­tos ao aquí e o ago­ra. Can­do máis se prac­ti­que, me­llo­res son os re­sul­ta­dos.

PA­RA SA­BER MÁIS: «Tran­qui­los y aten­tos co­mo una ra­na», de Eli­ne Snel. Edi­to­rial Kairos. Es­ta guía prác­ti­ca, so­bre co­mo tra­ba­llar o «mind­ful­ness» en ne­nos de 5 a 12 anos, in­clúe un CD con au­dios. A au­to­ra ase­gu­ra que é su­fi­cien­te con prac­ti­car me­di­ta­ción dez mi­nu­tos ao día pa­ra no­tar os be­ne­fi­cios.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.