Ac­ti­vi­da­des

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - SOCIALES -

O as­pec­to máis im­por­tan­te acer­ca da Cons­ti­tu­ción é co­ñe­cer o seu con­ti­do. Pa­ra iso se­ría con­ve­nien­te que o pro­fe­sor di­vi­di­se a súa cla­se en gru­pos e re­par­ti­se en­tre eles os seus di­ver­sos ca­pí­tu­los co fin de que ca­da un pre­pa­ra­se un­ha pre­sen­ta­ción re­su­mi­da en dia­gra­mas de pa­la­bras cla­ve ou en ca­dros si­nóp­ti­cos ou da for­ma que eles mes­mos de­ter­mi­nen.

Po­de­mos fa­cer un exer­ci­cio con tres dos ar­ti­gos que máis se de­ba­te­ron nas Cor­tes: o 1 e 2 que de­fi­nen o mo­de­lo de Es­ta­do e o 27 que des­cri­be o de­rei­to á edu­ca­ción. Si­mu­la­de en cla­se un­ha no­va re­dac­ción dos mes­mos re­pe­tin­do to­dos os pa­sos que se de­ron pa­ra apro­bar a Cons­ti­tu­ción: elec­ción de re­pre­sen­tan­tes, co­mi­sións pa­ra a re­dac­ción do an­te­pro­xec­to, apro­ba­ción do mes­mo, et­cé­te­ra, et­cé­te­ra.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.